Konkursy

Wyniki kolejnych edycji konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

 

EDYCJA 2016 (LX)

I nagroda

Jędrzej Garnek, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca pt. O arytmetyce krzywych eliptycznych; opiekun: prof. dr hab. Wojciech Gajda

II nagroda - ex aequo

Aurelia Bartnicka, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, praca pt. Punkty B-wolne na kratach i ich dynamika; opiekun: prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk

Łukasz Nizio, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca pt. Punkty wymierne na rozmaitościach algebraicznych; opiekun: prof. dr hab. Wojciech Gajda

III nagroda - ex aequo

Anna Parlak, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, praca pt. Pierwiastki ze ślizgów oraz transpozycji wstęg Möbiusa w grupie klas odwzorowań zamkniętej powierzchni nieorientowalnej; opiekun: dr Michał Stukow

Paweł Plewa, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca pt. Przestrzenie funkcyjne związane z rozwinięciami Laguerre'a typu hermitowskiego; opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Stempak

Artur Rutkowski, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca pt. Boundary problems for nonlocal operators; opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Bogdan

Marcin Sroka, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. On Heisenberg normal structures; opiekun: dr hab. Robert Wolak

Wyróżnienia

Barbara Ciesielska, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Zastosowanie baz Gröbnera w statystyce algebraicznej; opiekun: dr Ewa Cygan

Klaudiusz Czudek, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, praca pt. Bernstein and Kantorovich Polynomials diminish the lambda-variation; opiekun: dr Jacek Gulgowski

Agnieszka Kowalczyk, Wydział matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Teoria sztywności powierzchni wielościennych w przestrzeni trójwymiarowej i ich deformacje zwiększające objętość; opiekun: dr Zdzisław Pogoda

Medal i Wykład im. Wacława Sierpińskiego

Medal i Wykład im. Wacława Sierpińskiego

 

Medalem Sierpińskiego honorowani są związani z Polską matematycy o wybitnych osiągnięciach naukowych.

Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznają go od 1974 roku. W dniu otrzymania medalu laureaci wygłaszają na UW wykład zwany Wykładem im. Wacława Sierpińskiego.

 

Jury Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego.
Kadencje podane w nawiasach obejmują trzy lata akademickie.

 • Radosław Adamczak, MIM UW (2017-2020)
 • Stanisław Betley, MIM UW (2016-2019)
 • Janina Kotus, MiNI PW (2015-2018)
 • Adam Skalski, IM PAN (2016-2019)
 • Adam Henryk Toruńczyk, IM PAN (2017-2020)
 • Dariusz Wrzosek, MIM UW (2015-2018) - przewodniczący jury
   

Jury konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

 • Marianna Ciosek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Monika Czajkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Edyta Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )
 • Małgorzata Makiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
 • Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki)
 • Grażyna Rygał (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
 • Mirosława Sajka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Anna Widur (Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
 • Anna Żeromska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) - przewodnicząca jury

 

Wyniki kolejnych edycji Konkursu im. A. Z. Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                            Edycja 2016 

I nagroda

Anna Plewińska, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Sprawdzian szóstoklasisty z matematyki - analiza zmian i stopnia przygotowania uczniów; promotor: dr Edyta Juskowiak

II nagroda

Marta Witkowska, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Matematyka w świecie dźwięków - propozycja warsztatów dla uczniów; promotor: dr Edyta Juskowiak

III nagroda

Kornelia Jurga, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Wpływ gier dydaktycznych opracowanych przez GWO na rozwijanie aktywności matematycznej uczniów gimnazjum; promotor: dr Edyta Juskowiak

Jury nagrody PTM dla młodych matematyków

 • Grzegorz Banaszak (UAM)
 • Marek Bożejko (IM PAN, UWr) - przewodniczący jury
 • Tomasz Dłotko (UŚl))
 • Tomasz Komorowski (IM PAN, UMCS)
 • Ludomir Newelski (UWr)
 • Jan Okniński (UW)
 • Krzysztof Oleszkiewicz (UW)
 • Barbara Opozda (UJ)
 • Mariusz Woźniak (AGH)
 • Anna Zdunik (UW)

Regulamin Konkursu PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

 

 1. Konkurs PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki organizowany jest przez Zarząd Oddziału Toruńskiego PTM.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być obywatel polski, który w dniu zgłoszenia pracy konkursowej nie miał ukończonych studiów wyższych.
 3. Praca nie może być zgłoszona do innego konkursu organizowanego przez PTM. Prace konkursowe należy składać w dwóch egzemplarzach opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą uczelni, w której autor studiuje. Do pracy należy dołączyć zaświadczenie dziekanatu stwierdzające, że autor jest studentem, podać adres poczty elektronicznej oraz adres stałego miejsca zamieszkania. Jeżeli praca jest napisana pod kierunkiem pracownika naukowego, jury prosi o dołączenie jego krótkiej opinii o pracy.
 4. Prace należy przesyłać pod adresem: Oddział Toruński PTM, 87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18 do dnia 30 września danego roku.
 5. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora konkursu.

 

Regulamin Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                    §1

 1. Celem konkursu jest promowanie zainteresowania teorią prawdopodobieństwa i zastosowaniami matematyki.
 2. Przedmiotem konkursu są prace studenckie z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, zawierające oryginalne wyniki teoretyczne czy też znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.

                                                                                                                                                    §2

 1. Organizatorem konkursu jest Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 2. Konkursy są ogłaszane corocznie.

Regulamin Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                                    §1

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki, zwany dalej Konkursem jest organizowany corocznie przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

                                                                                                                                                    §2

Sponsorem Konkursu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, uczelnia, z którą związana była prof. Anna Zofia Krygowska, zwany dalej Sponsorem. Sponsor Konkursu został powołany Uchwałą Zarządu Głównego PTM Nr 8/1113/zg z dnia 9 kwietnia 2011 roku.

Regulamin Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

§1.
Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im.Pawła Domańskiego, zwany dalej Konkursem jest organizowany corocznie przez Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Szczegółowe warunki współpracy ustala umowa między UW a PTM.

§2.
W Konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.