Regulamin Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                    §1

 1. Celem konkursu jest promowanie zainteresowania teorią prawdopodobieństwa i zastosowaniami matematyki.
 2. Przedmiotem konkursu są prace studenckie z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, zawierające oryginalne wyniki teoretyczne czy też znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.

                                                                                                                                                    §2

 1. Organizatorem konkursu jest Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 2. Konkursy są ogłaszane corocznie do końca lutego danego roku.

                                                                                                                                                    §3

        Uczestnikiem konkursu może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub osoba studiująca na polskiej uczelni, która w dniu złożenia pracy konkursowej jest studentem studiów
        magisterskich lub studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub ukończyła takie studia w roku akademickim, w którym dana edycja konkursu została ogłoszona.

                                                                                                                                                    §4

 1. Prace na konkurs należy składać w wersji elektronicznej (w formacie PDF) na adres poczty elektronicznej podany w ogłoszeniu konkursu. Składający pracę otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną. Przedkładana na konkurs praca musi zawierać klasyfikację tematyczną (AMS 2010 Subject Classification) oraz być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, a także nazwą uczelni  w której autor studiuje lub w danym roku ukończył. W przypadku zawartych w niej rezultatów z probabilistyki dodatkowo należy określić, czy ich znaczenie należy oceniać w kategorii wyników z teorii prawdopodobieństwa czy też z zastosowań matematyki.
 2. Autorzy prac powinni nadesłać drogą elektroniczną:
  a. zaświadczenie z dziekanatu o posiadaniu statusu studenta, jeśli nie jest to praca magisterska lub licencjacka;
  b. opinię promotora w przypadku pracy magisterskiej lub licencjackiej lub potwierdzenie przyjęcia do druku pracy innej niż dyplomowa;
  c. oświadczenie, że praca nie była zgłoszona do innych konkursów PTM.
                                                                                                                                          §5

        1. Pracę oraz uzupełniającą dokumentację należy dostarczyć w terminie do 30 września roku edycji konkursu .
        2. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do 30 grudnia tego samego roku.
        3. Ogłoszenie wyników konkursu następuje do 31 stycznia roku następnego.

                                                                                                                                                     §6

 1. Nagrody przyznaje jury konkursu powołane przez Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, wybrane spośród pracowników nauki. W skład jury konkursu wchodzą przedstawiciele przynajmniej trzech osrodków. Przewodniczący jury wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Oddziału PTM na okres kadencji władz Oddziału Wrocławskiego PTM spośród samodzielnych pracowników nauki będących członkami Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Jury może opierać się na opiniach zaproszonych do współpracy specjalistów. Decyzje jury zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Liczbę nagród oraz ich wysokość ustala corocznie jury konkursu.
 3. Przewodniczący jury konkursu ogłasza wynik uczestnikom drogą elektroniczną. Wyniki konkursu wraz z krótkim opisem dokonań laureatów ogłaszane sa na stronach PTM oraz Oddziału Wrocławskiego PTM.
 4. Wreczenie nagród odbywa się na uroczystym posiedzeniu Oddziału Wrocławskiego PTM lub w innym miejscu po uzgodnieniu z ZG PTM. Przewodniczący jury konkursu zawiadamia laureatów o terminie posiedzenia drogą elektroniczną.