Izraelsko Polski Zjazd Matematyczny

Izraelsko Polski Zjazd Matematyczny
Termin: 
2011-09-11 - 2011-09-15
Miejsce: 
Łódź