Konkursy

Wyniki kolejnych edycji konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

                                                                                                

                                                                                                                                        EDYCJA 2018 (LXII)

I nagroda

Kacper Łasocha, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. O pewnych równaniach zawierających wielomiany symetryczne; opiekun: dr hab. Maciej Ulas

II nagroda

Łukasz Maślanka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, praca pt. Miara Hausdorffa typowego zbioru zwartego; opiekun: dr Filip Strobin

III nagroda

Jakub Koncki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Uogólnienie rozmaitości Stiefela; opiekun: prof.dr hab. Stefan Jackowski

Wyróżnienie

Jakub Paliga, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. O krzywiźnie całkowej krzywych; opiekun: prof. dr hab. Stefan Jackowski

 

Medal i Wykład im. Wacława Sierpińskiego

Medal i Wykład im. Wacława Sierpińskiego

 

Medalem Sierpińskiego honorowani są związani z Polską matematycy o wybitnych osiągnięciach naukowych.

Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznają go od 1974 roku. W dniu otrzymania medalu laureaci wygłaszają na UW wykład zwany Wykładem im. Wacława Sierpińskiego.

 

Jury Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego.
Kadencje podane w nawiasach obejmują trzy lata akademickie.

 • Radosław Adamczak, MIM UW (2017-2020)
 • Krzysztof Barański, MIM UW (2018-2021)
 • Stanisław Betley, MIM UW (2016-2019)
 • Wiesława Nizioł, CNRS, Lyon, Francja (2018-2021)
 • Adam Skalski, IM PAN (2016-2019) - przewodniczący jury
 • Adam Henryk Toruńczyk, IM PAN (2017-2020)
   

Jury konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki (kadencja 2017-2019)

 • Marianna Ciosek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Monika Czajkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Edyta Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )
 • Małgorzata Makiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
 • Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki)
 • Grażyna Rygał (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
 • Mirosława Sajka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Anna Widur (Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
 • Anna Żeromska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) - przewodnicząca jury

 

Wyniki kolejnych edycji Konkursu im. A. Z. Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                            Edycja 2018 

I nagroda

Paulina Molęda, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca dyplomowa pt. Misconceptions uczniów szkoły podstawowej związane z uczeniem się algebry - polsko - słowackie badania porównawcze; promotor: dr Mirosława Sajka

II nagroda

Paulina Fraś, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca licencjacka pt. Badanie możliwości wykorzystania muzyki w nauczaniu symetrii osiowej i środkowej na poziomie szkoły podstawowej; promotor: dr Mirosława Sajka

III nagroda

Agata Polowczyk, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Matematyka w szkole zawodowej; promotor: dr Edyta Juskowiak

Wyróżnienie

Magdalena Cieślak, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca licencjacka pt. Ozoboty - Roboty edukacyjne, jako współczesna propozycja prowokowania aktywności uczniowskiej w ramach zajęć dodatkowych; promotor: dr Edyta Juskowiak

Jury nagrody PTM dla młodych matematyków

 • Grzegorz Banaszak (UAM)
 • Marek Bożejko (IM PAN, UWr) - przewodniczący jury
 • Tomasz Dłotko (UŚl))
 • Tomasz Komorowski (IM PAN, UMCS)
 • Ludomir Newelski (UWr)
 • Jan Okniński (UW)
 • Krzysztof Oleszkiewicz (UW)
 • Barbara Opozda (UJ)
 • Mariusz Woźniak (AGH)
 • Anna Zdunik (UW)

Regulamin Konkursu PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

 

 1. Konkurs PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki organizowany jest przez Zarząd Oddziału Toruńskiego PTM.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być obywatel polski, który w dniu zgłoszenia pracy konkursowej nie miał ukończonych studiów wyższych.
 3. Praca nie może być zgłoszona do innego konkursu organizowanego przez PTM. Prace konkursowe należy składać w dwóch egzemplarzach opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą uczelni, w której autor studiuje. Do pracy należy dołączyć zaświadczenie dziekanatu stwierdzające, że autor jest studentem, podać adres poczty elektronicznej oraz adres stałego miejsca zamieszkania. Jeżeli praca jest napisana pod kierunkiem pracownika naukowego, jury prosi o dołączenie jego krótkiej opinii o pracy.
 4. Prace należy przesyłać pod adresem: Oddział Toruński PTM, 87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18 do dnia 30 września danego roku.
 5. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora konkursu.

 

Regulamin Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                    §1

 1. Celem konkursu jest promowanie zainteresowania teorią prawdopodobieństwa i zastosowaniami matematyki.
 2. Przedmiotem konkursu są prace studenckie z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, zawierające oryginalne wyniki teoretyczne czy też znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.

                                                                                                                                                    §2

 1. Organizatorem konkursu jest Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 2. Konkursy są ogłaszane corocznie.

Regulamin Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                                    §1

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki, zwany dalej Konkursem jest organizowany corocznie przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

                                                                                                                                                    §2

Sponsorem Konkursu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, uczelnia, z którą związana była prof. Anna Zofia Krygowska, zwany dalej Sponsorem. Sponsor Konkursu został powołany Uchwałą Zarządu Głównego PTM Nr 8/1113/zg z dnia 9 kwietnia 2011 roku.

Regulamin Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

§1.
Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im.Pawła Domańskiego, zwany dalej Konkursem jest organizowany corocznie przez Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Szczegółowe warunki współpracy ustala umowa między UW a PTM.

§2.
W Konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.