Konkursy

Wyniki kolejnych edycji konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Edycja 2020 (LIV)
 

I nagroda - ex aequo

Stanisław Cichomski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Coherent distributions: examination of some open problems; promotor: dr John Noble (UW)

Tomasz Cąkała, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Filtr cząsteczkowy z repróbkowaniem Poissonowskim; promotor: prof. dr hab. Wojciech Niemiro (UW)

II nagroda

Mikołaj Słupiński, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca magisterska pt. Hidden Markov Models in ultra-high frequency time series processing; promotor: dr hab. Paweł Lorek (UWr)

III nagroda - nie przyznano

Wyróżnienia - ex aequo

Oliwier Biernacki, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca magisterska pt. Random walks in random environment:ruin probability in ballistic regime; promotor: prof. dr hab. Dariusz Buraczewski (UWr)

Kajetan Janiak, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Mathematical modeling of radiation-augmented T-cell extravasation; promotorzy: dr. hab. Monika Piotrowska (UW), dr hab. Jan Poleszczuk (IBiB PAN)

Monika Jędrzejkowska, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca magisterska pt. Numerical methods for nonlocal differential equations ; promotor: dr hab. inż. Łukasz Płociniczak (PWr)

Martyna Wiśniewska, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca magisterska pt. Model Lee-Cartera; promotor: dr Marek Arendarczyk (UWr)

 

Wyniki kolejnych edycji konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

                                                                                                

                                                                                                                                   EDYCJA 2020 (LXIV)

I nagroda - ex aequo

Rafał Bistroń, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Symetrie kwantowych sfer jako splątane algebry Hopfa; opiekun: prof. dr hab. Andrzej Sitarz

Tymoteusz Chmiel, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Picard-Fuchs operators of one-dimensional families of Calabi-Yau threefolds and their monodromy representations; opiekun: prof. dr hab. Sławomir Cynk

Marek Sokołowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Bounds on semi-ladder orders in sparse graph classes; opiekun: dr Michał Pilipczuk

II nagroda - ex aequo

Przemysław Grabowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Canonical lifts of Calabi-Yau varietes; opiekun: dr Piotr Achinger

Julia Lenczewska, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca pt. Nierówności Hardy'ego dla ułamkowego laplasjanu; opiekun: dr Tomasz Jakubowski

III nagroda - ex aequo

Krystian Gajdzica, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Specjalne typy wyróżników; opiekun: dr hab., prof. UJ Maciej Ulas

Mateusz Górski, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Uogólniony problem Turána dla cykli; opiekun: dr Andrzej Grzesik

Wyróżnienia - ex aequo

Wojciech Duliński, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Homotopies and transcendental extensions in colouring problems; opiekun: dr Andrzej Czarnecki

Damian Głodkowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Stabilność stanów podstawowych Sturma; opiekun: prof. dr hab. Jacek Miękisz

Paweł Poczobut, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. An algebraic variant of the Fischer-Grauert Theorem; opiekunowie: prof. dr hab. Adrian Langer, dr Piotr Achinger

 

Medal i Wykład im. Wacława Sierpińskiego

Medal i Wykład im. Wacława Sierpińskiego

 

Medalem Sierpińskiego honorowani są związani z Polską matematycy o wybitnych osiągnięciach naukowych.

Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznają go od 1974 roku. W dniu otrzymania medalu laureaci wygłaszają na UW wykład zwany Wykładem im. Wacława Sierpińskiego.

Statut Jury Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego dostępny jest w załączniku.

Funkcję Kanclerza Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego pełni w latach 2018-2028 Jerzy Kaczorowski, UAM & PAN.

Funkcję Sekretarza Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego pełni od 2012 roku Mariusz Skałba, UW.

Jury Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego.
Kadencje podane w nawiasach obejmują lata akademickie.

 • Krzysztof Barański, MIM UW (2018-2021)
 • Anna Marciniak-Czochra, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Niemcy (2020-2025)
 • Wiesława Nizioł, CNRS, Lyon, Francja (2018-2021) - przewodnicząca jury
 • Jan Okniński, MIM UW (2019-2023)
 • Adam Osękowski, MIM UW (2020-2025)
 • Piotr Śniady, IM PAN (2019-2023)
   

Jury konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki (kadencja 2021-2023)

 • Marianna Ciosek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Monika Czajkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Edyta Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )
 • Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki)
 • Mirosława Sajka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Jacek Stańdo (Politechnika Łódzka)
 • Anna Widur (Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
 • Anna Żeromska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) - przewodnicząca jury

 

Wyniki kolejnych edycji Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Edycja 2020 

I nagroda

Zofia Gąsienica-Sieczka, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca magisterska pt. Zamiana reprezentacji funkcji liniowej przez uczniów liceum i przyszłych nauczycieli w świetle porównawczych badań empirycznych; promotor: dr Mirosława Sajka

II nagroda

Piotr Marcin Czarnowski, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Rozumienie pojęcia wysokości przez uczniów szkoły podstawowej; promotor: dr Edyta Juskowiak

III nagroda

Paulina Hutek, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca magisterska pt. Zadalne nauczanie i uczenie się matematyki wśród uczniów szkół średnich w świetle własnych badań empirycznych; promotor: dr Mirosława Sajka
 

Jury nagrody PTM dla młodych matematyków w latach 2021-2023

 • Krzysztof Bogdan (PWr)
 • Ewa Damek (UWr)
 • Krzysztof Frączek (UMK)
 • Grzegorz Karch (UWr)
 • Tomasz Komorowski (IM PAN, UMCS) - przewodniczący jury
 • Wojciech Kucharz (UJ)
 • Adrian Langer (UW)
 • Rafał Latała (UW)
 • Barbara Opozda (UJ)
 • Mariusz Woźniak (AGH)

Regulamin Konkursu PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

 

 1. Konkurs PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki jest organizowany przez Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
   
 2. Kolejne edycje konkursu ogłaszane są corocznie do końca lutego każdego roku.
   
 3. Uczestnikiem konkursu może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub osoba studiująca na polskiej uczelni, która w dniu złożenia pracy konkursowej jest studentem studiów magisterskich lub studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub ukończyła takie studia w roku akademickim, w którym dana edycja konkursu została ogłoszona.
   
 4. Wymagane dokumenty: praca, opinia opiekuna oraz jednostronicowe streszczenie popularnonaukowe pracy w języku polskim.
   
 5. Wymagane dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz nazwa uczelni.
   
 6. Dokumenty oraz dane kontaktowe należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 30 września danego roku akademickiego na adres e-mail: otptm@mat.umk.pl .
   
 7. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Zarząd Oddziału Toruńskiego PTM. W skład jury wchodzą matematycy z przynajmniej trzech ośrodków matematycznych.
   
 8. Wyniki konkursu publikowane są do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.
   
 9.  Przewodniczący jury konkursu ogłasza wyniki uczestnikom drogą elektroniczną. Wyniki konkursu wraz z krótkim opisem dokonań laureatów publikowane są na stronach PTM.

 

Regulamin Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                    §1

 1. Celem konkursu jest promowanie zainteresowania teorią prawdopodobieństwa i zastosowaniami matematyki.
 2. Przedmiotem konkursu są prace studenckie z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, zawierające oryginalne wyniki teoretyczne czy też znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.

                                                                                                                                                    §2

 1. Organizatorem konkursu jest Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 2. Konkursy są ogłaszane corocznie do końca lutego danego roku.

Regulamin Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                                    §1

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki, zwany dalej Konkursem jest organizowany corocznie przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

                                                                                                                                                    §2

Sponsorem Konkursu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, uczelnia, z którą związana była prof. Anna Zofia Krygowska, zwany dalej Sponsorem. Sponsor Konkursu został powołany Uchwałą Zarządu Głównego PTM Nr 8/1113/zg z dnia 9 kwietnia 2011 roku.