Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu 30 czerwca 2010 roku, w dniu 22 czerwca 2012 roku, w dniu 15 czerwca 2013 roku, w dniu 18 czerwca 2016 roku i w dniu 27 czerwca 2020 roku) - tekst jednolity

Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

§1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

2. Podstawą przyznania nagród, o których mowa w ust.1a) i 1d) jest dorobek badawczy opublikowany w formie prac naukowych lub książek.

3. Podstawą przyznania nagrody, o której mowa w ust.1b) mogą być publikacje (podręczniki, książki popularne), a także działalność nauczycielska, redakcyjna lub organizacyjna.

4. Podstawą przyznania nagrody, o której mowa w ust.1c) mogą być publikacje lub wdrożenia metod matematycznych do rozwiązania zadań praktycznych.

5. Laureatów nagród, o których mowa w ust.1 wskazuje jury powoływane, na wniosek Zarządu Głównego PTM, przez Zgromadzenie Delegatów PTM.

6. Nagrodzie wymienionej w ust.1 stosownie do dziedziny, w której osiągnięcia zostały nagrodzone , nadaje się imię jednego z następujących matematyków:
a) w odniesieniu do nagrody, o której mowa w ust. 1a) : Stefana Banacha
b) w odniesieniu do nagrody, o której mowa w ust. 1b) : Samuela Dicksteina
c) w odniesieniu do nagrody, o której mowa w ust. 1c) : Hugona Steinhausa.

7. PTM wspólnie z Instytutem Matematycznym PAN, przeprowadza konkurs o nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego. Zasady przeprowadzania konkursu ustala umowa między Instytutem Matematycznym PAN a PTM, zatwierdzona przez Zarząd Główny PTM.

8. Dyplomy nagród są wręczane podczas Forum Matematyków Polskich. Wzór dyplomu ustala Zarząd Główny PTM.

9. Maksymalne wydatki związane z nagrodami określa corocznie Zarząd Główny PTM.

§2
(rodzaje nagród – nagrody przyznawane przez oddziały)

1. Oddział Warszawski PTM, wspólnie z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, przyznaje medal im. Wacława Sierpińskiego. Zasady przyznawania medalu ustala umowa między Uniwersytetem Warszawskim a PTM, zatwierdzona przez Zarząd Główny PTM.

2. Oddział Poznański PTM, wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przeprowadza konkurs o nagrodę im. Władysława Orlicza za osiągnięcia w dziedzinie analizy funkcjonalnej. Zasady przyznawania medalu ustala umowa między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a PTM, zatwierdzona przez Zarząd Główny PTM.

3. Oddziały PTM przeprowadzają corocznie następujące konkursy dla studentów o nagrody:
a) im. Józefa Marcinkiewicza za najlepszą studencką pracę matematyczną – Oddział Toruński
b) na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki – Oddział Wrocławski
c) im. Anny Zofii Krygowskiej za najlepszą pracę studencką z dziedziny dydaktyki i popularyzacji matematyki – Oddział Krakowski
d) im. Witolda Wilkosza na najlepszą pracę studencką popularyzujacą matematykę - Oddział Krakowski.

4. Laureatów nagród, o których mowa w ust.1-3 wskazuje jury powoływane przez Zarząd odpowiedniego Oddziału.

5. Nagrody, o których mowa w ust.1-3 są przyznawane na podstawie odrębnych regulaminów uchwalanych przez Zarządy Oddziałów i akceptowanych przez Zarząd Główny PTM.

6. Rodzaje nagród, o których mowa w ust.3, (rzeczowa lub finansowa) ustalają oraz środki na nie zapewniają Zarządy odpowiednich Oddziałów.

§3
(jury konkursów)

1. Kadencja jury nagród, o których mowa w §1 ust.1 trwa trzy lata i rozpoczyna się jeden rok po rozpoczęciu kadencji władz PTM.

2. Powołuje sie następujące jury:
a) dziesięcioosobowe, wspólne dla nagród, o których mowa w §1 ust.1a) i 1d)
b) pięcioosobowe dla nagrody dla nagrody, o której mowa w §1 ust.1b)
c) pięcioosobowe dla nagrody, o której mowa w §1 ust.1c).

3. Przewodniczącego jury powołuje Zarząd Główny PTM spośród członków jury.

4. W posiedzeniach jury ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym prezes PTM lub wskazany przez niego wiceprezes.

5. Posiedzenie jury zwołuje przewodniczący w pierwszym kwartale roku następującego po roku ogłoszenia konkursów. Uchwały jury zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

6. Obrady jury są poufne.
 

§4
(uprawnieni do udziału w konkursie)

1. Do nagród wymienionych w §1 ust.1a) - 1d), mogą kandydować obywatele polscy lub osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ale zamieszkałe na stałe w Polsce.

2. Do nagrody wymienionej w §1 ust.1d) mogą kandydować osoby, które w roku, za który przyznawana jest nagroda ukończyły co najwyżej  27 (dwudziesty siódmy) rok życia.

§5
(składanie wniosków)

1. Konkursy, o których mowa w §1 ust.1a), 1c) i 1d) ogłaszane są corocznie. Konkurs, o którym mowa w §1 ust.1b) ogłaszany jest w latach parzystych, a rozstrzygany w nieparzystych.

2. Maksymalną liczbę nagród głównych, która może być przyznana w danym roku w poszczególnych kategoriach ustala Zarząd Główny PTM. W kategoriach, o których mowa w ust. 1a) i 1d) przyznawana jest co roku co najmniej jedna nagroda.

3. Konkursy, o których mowa w §1 ust.1 ogłasza Zarząd Główny PTM w październiku każdego roku, rozsyłając informację do zarządów oddziałów, instytutów badawczych i wydziałów oraz instytutów matematycznych w uczelniach oraz wywieszając ogłoszenie w portalu www.ptm.org.pl . Do ogłoszenia Zarząd Główny PTM dołącza wzór wniosku.

4. Wnioski o nagrody są przesyłane do Zarządu Głównego PTM nie później niż do końca stycznia następnego roku.

5. Wnioski o nagrody mogą składać:
a) Zarządy Oddziałów PTM
b) instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych
c) co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

6. Jury może ponownie rozpatrywać wnioski złożone w ubiegłych latach, biorąc pod uwagę również dorobek zgromadzony przez kandydata po złożeniu wniosku.

7. Zgoda kandydata na zgłoszenie go do konkursu nie jest wymagana.

8. Na prośbę wnioskodawców wniosek o nagrodę może być zaopiniowany i przekazany Zarządowi Głównemu PTM za pośrednictwem wybranego Zarządu Oddziału PTM. W takim przypadku wniosek powinien wpłynąć do Zarządu Oddziału PTM najpóźniej do 15 stycznia.

9. Podstawą przyznania nagrody, o której mowa w §1 ust.1a) mogą być publikacje ogłoszone w ciągu pięciu lat poprzedzających rok ogłoszenia konkursu i w roku ogłoszenia konkursu. Prace inspirujące rozwój nowych dziedzin matematyki mogą pochodzić z okresu ostatnich dziesięciu lat. W przypadku ponowienia kandydatury z dwu poprzednich lat można zgłaszać prace zaproponowane wówczas do nagrody.

10. Podstawą przyznania nagród, o których mowa w §1 ust. 1b) i 1c) mogą być publikacje ogłoszone lub osiągnięcia przekazane do praktycznego wykorzystania w trzech latach poprzedzających rok ogłoszenia konkursu i w roku ogłoszenia konkursu. Podstawą do przyznania tych nagród może być też całokształt dotychczasowego dorobku w dziedzinach, których nagrody dotyczą.
11. Do nagrody §1 ust.1d) mogą być zgłoszone te prace lub książki, które ukazały się w druku bądź zostały przyjęte do druku najpóźniej w roku ogłoszenia konkursu. W tym drugim przypadku, do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu informującego o przyjęciu pracy do druku.
 

§6
(decyzje i uzasadnienia)

1. Decyzję i uzasadnienie werdyktu przewodniczący jury przekazuje niezwłocznie do Zarządu Głównego PTM drogą mailową. Podpisany protokół jury w wersji papierowej przewodniczący bądź sekretarz jury przesyła na adres Zarządu Głównego PTM w ciągu tygodnia od daty posiedzenia jury.

2. O przyznaniu nagrody, laureata informuje drogą elektroniczną prezes PTM.