Zdzisław Pogoda (UJ, Kraków), Wielościany i analogie