Tomasz B. Jelonek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków), Z badań nad autorstwem Listu do Hebrajczyków