1% należnego podatku dochodowego za rok 2020 dla PTM

1% należnego podatku dochodowego za rok 2020 dla PTM

Polskie Towarzystwo Matematyczne uzyskało w 2007 roku status OPP, dzięki czemu może korzystać z wielu przysługujących tym organizacjom uprawnień, w tym z możliwości otrzymywania 1% należnego podatku przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Od początku swego istnienia Stowarzyszenie wspiera badania matematyczne i zastosowania matematyki, krzewi kulturę matematyczną, dba o wspieranie edukacji matematycznej i popularyzację matematyki w społeczeństwie.
Kto chciałby wesprzeć działalność PTM, może w formularzu PIT za 2020 rok wpisać, że przeznacza 1% podatku dla PTM oraz wpisać numer KRS Stowarzyszenia – 0000042305. Wskazana przez podatnika kwota zostanie przekazana przez US na konto PTM pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone w terminie czyli do 30 kwietnia 2021 roku.
ZADECYDUJ SAM  O 1% SWOJEGO PODATKU!