8. edycja Międzynarodowej Nagrody Banach Prize rozstrzygnięta

8. edycja Międzynarodowej Nagrody Banach Prize rozstrzygnięta

Adam Kanigowski z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie otrzymał tegoroczną nagrodę The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences za rozprawę doktorską zatytułowaną Własności ergodyczne gładkich potoków na powierzchniach.
Nagroda zostanie wręczona w Olsztynie podczas  7. Forum Matematyków Polskich, 12- 17 września 2016.

kj /06-06-2016

Wyróżniona praca doktorska została napisana pod kierunkiem promotora - profesora Mariusza Lemańczyka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) i promotora pomocniczego -  dr Joanny Kułagi-Przymus (Instytut Matematyczny PAN & Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Z uzasadnienia werdyktu  jury.
Teoria układów dynamicznych znajduje szerokie wykorzystanie w biologii, ekonomii, astronomii, meteorologii, hydrodynamice oraz wielu innych dziedzinach nauki. Jej podstawy stworzył i rozwinął na przełomie XVII i XVIII wieku Sir Isaac Newton. Ale dopiero odkrycie w XX wieku teorii chaosu istotnie pozwoliło wyjaśnić wiele zjawisk zachodzących zarówno w przyrodzie jak i w naukach społecznych, a w szczególności w ekonomii. Przesłanką prowadzącą do sformułowania teorii chaosu były badania matematyka,  Edwarda Lorenza, nad modelami prognozowania pogody. Te ostatnie niestety nigdy nie sprawdzają się dokładnie, co jest zgodne ze współczesną teorią układów dynamicznych. Teoria ta pozwala również wyznaczać skomplikowane trajektorie satelitów tak, by zaoszczędzić paliwo.

W nagrodzonej rozprawie doktorskiej, Adam Kanigowski bada gładkie układy dynamiczne zachowujące miarę na powierzchniach, opisuje własności ergodyczne tych układów oraz różne rodzaje mieszania.  Głównym zagadnieniem rozważanym w dysertacji jest odpowiedź na pytanie postawione, w drugiej połowie XX wieku, przez Władimira Abramowicza Rochlina: czy zwykłe mieszanie przez taki układ dynamiczny implikuje mieszanie wyższych rzędów? Dla gładkich układów dynamicznych, problem ten pozostaje otwarty od 50 lat.  Doktor Kanigowski podaje rozwiązanie cytowanego zadania dla pewnych klas układów dynamicznych -  tzw. potoków Arnolda oraz potoków Koczergina.

Nagrodzona rozprawa, to ponad 100 stron trudnej matematyki. Zawiera świetnie napisany wstęp, który dobrze streszcza uzyskane rezultaty i prezentuje je na tle już znanych wyników. Rozprawa doktora Adama Kanigowskiego stanowi podstawę jego czterech publikacji. Trzy z nich już się ukazały drukiem. Jedna w Inventiones Mathematicae - jednym z najbardziej prestiżowych czasopism matematycznych, a dwie w Ergodic Theory and Dynamical Systems - jednym z najważniejszych czasopism zamieszczających prace dotyczące układów dynamicznych.
 

Laureat został wybrany, w drodze głosowania jury, spośród pięciu osób nominowanych wcześniej, w pierwszym etapie konkursu.

Pozostałymi nominowanymi są:
- Michał Lasoń (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), tytuł rozprawy: Coloring games and algebraic problems on matroids;
- Andreas Minne (KTH Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja), tytuł rozprawy: Non-linear free boundary problems;
- Wojciech Politarczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), tytuł rozprawy: General slit stochastic Loewner evolution and conformal field theory;
- Zoltán Vidnyánszky (Eötvös Loránd University, Budapeszt, Węgry), tytuł rozprawy: Descriptive set theoretical methods and their applications.

Dodajmy, że na ósmą edycję nagrody The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences, wpłynęło 13 rozpraw doktorskich, w tym 3 z Polski, 4 ze Szwecji, 4 z Węgier oraz po jednej z Estonii i Norwegii. Już we wstępnym etapie prac jury, dokonanie wyboru było zadaniem niezmiernie trudnym, ponieważ wszystkie zgłoszone rozprawy prezentowały bardzo wysoki poziom.

Nagroda The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences przyznawana jest corocznie od  2009 roku, a jej wartość finansowa wynosi obecnie 25 000 PLN (20 000 PLN do roku 2013). Fundatorem jest firma Ericpol (aktualnie część firmy Ericsson), która w 2008 roku wraz z PTM zainicjowała to prestiżowe wyróżnienie. Nagroda stanowi wyraz uznania przez jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych dla znaczenia matematyki  i roli, jaką odgrywa ona we współczesnym świecie. Projekt ma także na celu popularyzację dorobku Stefana Banacha i polskiej nauki i jest jedną z najwyższych gratyfikacji finansowych przyznawanych w dziedzinie matematyki w Polsce.

Więcej o Nagrodzie na portalu http://banachprize.org/

Dodatkowe informacje o Adamie Kanigowskim, który w tym roku został również laureatem Nagrody PTM dla młodych matematyków, znajdują się pod adresami:
http://www.ptm.org.pl/zawartosc/adam-kanigowski-laureatem-nagrody-ptm-dla-m%C5%82odych-matematyk%C3%B3w-za-rok-2015
http://www.adkanigowski.cba.pl/

kj / 06-06-2016