Bartosz Naskręcki laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za 2013

Bartosz Naskręcki laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za 2013

Nagrodę Główną PTM dla Młodych Matematyków za 2013 rok otrzymał Bartosz Naskręcki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za cykl prac z arytmetyki krzywych eliptycznych i teorii form modułowych.
Nagroda zostanie wręczona w Poznaniu podczas konferencji Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 września 2014.
kj / 26-04-2014

Głównymi osiągnięciami naukowymi Bartosza Naskręckiego są dowody nowych, głębokich twierdzeń z arytmetyki krzywych eliptycznych i teorii form modułowych (zwanych też modularnymi). Twierdzenia te dotyczą obliczenia rangi grupy Mordella-Weila rodziny krzywych eliptycznych parametryzowanych formami kwadratowymi oraz wyznaczenia kongruencji pomiędzy współczynnikami Fouriera form parabolicznych i szeregów Eisensteina. Wyniki Bartosza Naskręckiego opublikowane zostały w kilku pracach, częściowo w bardzo dobrych czasopismach, w tym w Acta Arithmetica.
Wyniki pracy badawczej Laureata zaliczyć należy do klasycznej teorii liczb i algebraicznej geometrii arytmetycznej. Ich uzyskanie wymagało od autora opanowania subtelnych i złożonych  technik zarówno algebraicznej teorii liczb jak i geometrii algebraicznej. Szeroki zakres wiedzy matematycznej, którą mimo młodego wieku dysponuje już Bartosz Naskręcki, pozwala mu łączyć skomplikowane numerycznie obliczenia ze ścisłą argumentacją teoretyczną prowadzącą do dowodów nowych wartościowych twierdzeń, jak te zawarte w pracach, za które otrzymał nagrodę. O wadze tych wyników dobitnie świadczą zaproszenia autora do wygłoszenia wykładów na seminariach z teorii liczb m.in. w Bristolu i w Bordeaux oraz zainteresowanie podczas kilku dużych konferencji naukowych, na których zaprezentował wspomniane wyniki.

Magister Bartosz Naskręcki urodził się 11 maja 1986 roku. Studiował na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył  z wyróżnieniem (medal Sapere Aude) w roku 2010 broniąc pracę magisterską pod tytułem O pewnym równaniu diofantycznym  napisaną pod kierunkiem profesora Wojciecha Gajdy. W tym samym roku został wyróżniony w 54. edycji Konkursu PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki. Będąc jeszcze studentem WMiI UAM otrzymał trzykrotnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  stypendium Fundacji Rodziny Kulczyków oraz był dwukrotnie nagrodzony na International Mathematics Competition (Blagoevgrad, Bułgaria, 2007, 2008). Obecnie jest studentem IV roku Środowiskowych Studiów Doktoranckich z Nauk Matematycznych w UAM. W 2013 przyznano mu stypendium Fundacji UAM. Obrona pracy doktorskiej zatytułowanej Rangi w rodzinach krzywych eliptycznych i formy modularne została zaplanowana na maj 2014 roku. Promotorem jest profesor Wojciech Gajda. W rozprawie doktorskiej Bartosz Naskręcki podał pełną odpowiedź na pytanie o rangę grupy Mordella-Weila krzywych Ea;b;c  uogólniając znacznie rezultaty zawarte w dwóch swoich opublikowanych już pracach w Involve i w Acta Arithmetica. Dowody twierdzeń wykorzystują między innymi skomplikowany aparat kohomologii étale i głębokie fakty z geometrii powierzchni arytmetycznych. Rozwinięte przez niego metody dowodów pomimo złożoności technicznej zostały biegle i skutecznie zastosowane do uzyskania pełnego rozwiązania podjętego zadania badawczego.
Opublikował łącznie 9 prac.

Dodatkowe informacje pod adresami:
http://bnaskrecki.faculty.wmi.amu.edu.pl/doku.php
http://ssdnm.mimuw.edu.pl/student/33

kj / 26-04-2014