Danuta Ciesielska laureatką Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za rok 2020

Danuta Ciesielska laureatką Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za rok 2020

Danuta Ciesielska (fot.) z Instytutu Historii Nauki PAN im. L. i A.Birkenmajerów otrzymała Nagrodę Główną PTM im. Samuela Dicksteina za bardzo aktywną i wytrwałą działalność oraz poważny dorobek w każdej z dziedzin: badaniach nad historią matematyki, edukacji matematycznej oraz popularyzacji matematyki.

kj / 17-03-2021

Doktor Danuta Ciesielska ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1987). Tam też uzyskała stopień doktora nauk matematycznych (2002, specjalność: zespolona geometria analityczna).

Od 2015 roku jest zatrudniona w Pracowni Historii Nauk Ścisłych Instytutu Historii Nauki PAN im. L. i A. Birkenmajerów. Jej zainteresowania naukowe obejmują szeroki wachlarz dziedzin: historię matematyki w XIX i XX wieku, matematyków polskich i polskiego pochodzenia, uniwersyteckie kształcenie matematyczne, cykle wydawnicze i polskie czasopisma matematyczne, fundusze wspierania badań naukowych, krajowe i międzynarodowe instytucje i organizacje zrzeszające matematyków oraz historię geometrii rzutowej i algebraicznej. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Kwartalnik Historii Nauki i Techniki.

W wieloletniej działalności doktor Danuty Ciesielskiej przenikają się trzy dyscypliny predestynujące ją do Nagrody PTM im. Samuela Dicksteina. Ma ona znaczące osiągnięcia w badaniu historii matematyki, w tym historii edukacji matematycznej, a także działalności w zakresie popularyzacji matematyki i jej historii oraz działalności w zakresie edukacji matematycznej ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz uczniów matematycznie uzdolnionych oraz kształcenia matematycznego przyszłych i aktualnych nauczycieli matematyki. Jest autorką bardzo wartościowych i rzetelnych publikacji naukowych z historii matematyki, dbających o poprawność historyczną i omawiających ściśle matematyczne rezultaty. Wiele z tych prac przywróciło pamięć o zapomnianych polskich matematykach i ich dorobku w kraju i na świecie. Danuta Ciesielska aktywnie zabiega o propagowanie wiedzy z matematyki, historii matematyki na tle rozwoju myśli ludzkiej oraz historii edukacji matematycznej w różnych gremiach: od uczniów i nauczycieli poczynając, poprzez studentów i naukowców, na szerokiej publiczności kończąc. Osiąga to przez publikacje (w czasopismach naukowych i popularnonaukowych), organizację seminariów, sesji naukowych i popularnonaukowych, udział w konferencjach, wygłaszanie odczytów, organizowanie wystaw i innych wydarzeń propagujących matematykę.
Bardzo ważnym osiągnięciem jest jej znaczący udział w postawieniu na krakowskich Plantach ławki z figurami Stefana Banacha i Ottona Nikodyma w setną rocznicę ich słynnego spotkania z Hugonem  Steinhausem.