Jerzy Weyman (Northeastern University, USA), Kołczany, klastry i ich mutacje

Oddział: 
Oddział Warszawski
czw, 2012-02-16 16:00

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego                
i Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha

W dniu 16 stycznia 2012 roku (CZWARTEK) o godz. 16:00 w sali 5440 na  Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2 (wejście od ul. Pasteura)

Prof. Jerzy Weyman (Northeastern University, USA)
wygłosi

WYKŁAD- KOLOKWIUM

pod tytułem
KOŁCZANY, KLASTRY I ICH MUTACJE
(Quivers, Clusters and their Mutations)


Streszczenie wykładu:
Próby zrozumienia teorii algebr klastrowych Fomina i Zelevinskiego doprowadziły do nowego otwarcia w teorii algebr skończonego wymiaru, związanego z pojęciem tzw. kategorii klastrowych. Obiekty sztywne w tej kategorii mają mutacje, które pokazują ich ukrytą symetrię. Wychodząc od reprezentacji kołczanu i twierdzenia Gabriela, zdefiniuję asocjahedron. Następnie pokażę, jak się on pojawia i jak w naturalny sposób prowadzi do pojęcia kategorii klastrowych. Omówię także najprostsze przykłady mutacji.

Abstract:
The attempts to understand theory of cluster algebras of Fomin and Zelevinsky led to new developments in the theory of Artin algebras based on the notion of cluster category. The rigid objects in that category come equipped with mutations that reveal hidden symmetry. Departing from the denition of quiver representations and Gabriel theorem I will define the associahedron, show how it appears in that context and how it leads naturally to the notion of cluster categories. I will also describe the simplest examples of mutations.

                                                                                                                                                                                                                                                 Jerzy Weyman


Przed wykładem, od godz. 15:30, zapraszamy na kawę i herbatę.

Organizatorzy