Konkursy o Nagrody PTM za 2015 ogłoszone

Konkursy o Nagrody PTM za 2015 ogłoszone

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.
Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 31-10-2015

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród za rok 2015 w następujących kategoriach:

Nagroda główna PTM im. Stefana Banacha za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych. Podstawą przyznania nagrody mogą być publikacje ogłoszone po dniu 31.12.2009 roku. Prace inspirujące rozwój nowych dziedzin matematyki mogą pochodzić z okresu ostatnich dziesięciu lat, a w przypadku ponowienia kandydatury z dwóch poprzednich lat można zgłaszać prace zaproponowane wówczas do nagrody;

Nagroda główna PTM im. Hugona Steinhausa za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki. Podstawą przyznania nagrody mogą być publikacje lub wdrożenia metod matematycznych do rozwiązania zadań praktycznych;

Nagroda PTM dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze. Nagroda może być przyznana osobom urodzonym po dniu 31.12.1987 roku. Podstawą przyznania nagrody mogą być publikacje, które ukazały się już w druku lub prace, które zostały przyjęte do publikacji do końca roku 2015 (należy dołączyć kopię dokumentu informującego o przyjęciu pracy do publikacji).

Szczegółowe regulaminy konkursów są zamieszczone na portalu www.ptm.org.pl  w zakładce NAGRODY I KONKURSY .

Wnioski o przyznanie nagród należy składać do dnia 31 stycznia 2016 roku za pomocą formularzy on-line znajdujących się na portalu www.ptm.org.pl  w zakładce NAGRODY I KONKURSY/NAGRODY GŁÓWNE PTM . Po złożeniu on-line wypełniony, wydrukowany i podpisany przez wnioskodawcę formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego, ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa.

Egzemplarze publikacji niedostępnych elektronicznie (np. książek) i kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie pracy do publikacji również należy nadesłać pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres.

Wszystkie dokumenty muszą wpłynąć do ZG PTM w terminie do 31 stycznia 2016 roku.

Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w kwietniu 2016 roku, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Olsztynie podczas 7. Forum Matematyków Polskich, 12-17 września 2016. .

kj / 31-10-2015

ZałącznikSize
nagrody PTM za 2015 - plakat.pdf40.92 KB