KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2021

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2021

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM. Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 28-10-2021

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród za rok 2021 w następujących kategoriach:

Nagroda główna PTM im. Stefana Banacha za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych.
Podstawą przyznania nagrody mogą być publikacje ogłoszone po dniu 31.12.2015 roku. Prace inspirujące rozwój nowych dziedzin matematyki mogą pochodzić z okresu ostatnich dziesięciu lat, a w przypadku ponowienia kandydatury z dwóch poprzednich lat można zgłaszać prace zaproponowane wówczas do nagrody;

Nagroda główna PTM im. Hugona Steinhausa za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki.
Podstawą przyznania nagrody mogą być publikacje ogłoszone albo wdrożenia metod matematycznych przekazane do praktycznego wykorzystania nie wcześniej niż w roku 2018 lub też całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki;

Nagroda PTM dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagroda może być przyznana osobom spełniającym warunki określone w par 4 ust. 2 Zasad przeprowadzania konkursów o nagrody PTM. Podstawą przyznania nagrody mogą być publikacje, które ukazały się już w druku lub prace, które zostały przyjęte do publikacji do końca roku 2021 (należy dołączyć kopię dokumentu informującego o przyjęciu pracy do publikacji).

Szczegółowe regulaminy konkursów są zamieszczone w zakładce NAGRODY I KONKURSY.

Wnioski o przyznanie nagród należy składać do dnia 31 stycznia 2022 roku za pomocą formularzy on-line znajdujących się na portalu www.ptm.org.pl, do których linki są umieszczone
odpowiednio w zakładkach:

- NAGRODY I KONKURSY/NAGRODY GŁÓWNE PTM/NAGRODA GŁÓWNA PTM IM. STEFANA BANACHA,

- NAGRODY I KONKURSY/NAGRODY GŁÓWNE PTM/NAGRODA GŁÓWNA PTM IM. HUGONA STEINHAUSA,

- NAGRODY I KONKURSY/NAGRODA DLA MŁODYCH MATEMATYKÓW.

Po złożeniu on-line wypełniony, wydrukowany i podpisany przez wnioskodawcę formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa.

Egzemplarze publikacji niedostępnych elektronicznie (np. książek) i kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie pracy do publikacji również należy nadesłać pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres.

Wszystkie dokumenty muszą wpłynąć do ZG PTM w terminie do 31 stycznia 2022 roku.
Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w kwietniu 2022 roku.

ZałącznikSize
plakat Nagród PTM za 2021.pdf4.5 MB