Wersja archiwalna Statutu obowiązującego do dnia 5 kwietnia 2007 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1 Towarzystwo nosi nazwę Polskie Towarzystwo Matematyczne (w skrócie PTM) i używa pieczęci z tą nazwą.

§ 2 Terenem działalności PTM jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą - m. st. Warszawa.

§ 3 PTM ma osobowość prawną. PTM może tworzyć oddziały. PTM może należeć do organizacji międzynarodowych; decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie lub z jego upoważnienia Zarząd
Główny.

II. Cel i środki działania

§ 4 Celem PTM jest uprawianie i krzewienie nauk matematycznych, ich filozofii, historii, dydaktyki i zastosowań.

§ 5 Środki działania PTM do tego celu, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa są następujące:

a) urządzanie zebrań naukowych i dyskusyjnych, odczytów; wykładów, kursów, pokazów, ankiet, olimpiad, konkursów, konferencji i zjazdów;

b) otwieranie i utrzymywanie oddziałów i kół PTM, księgozbiorów, czytelni, wypożyczalni i innych zakładów;

c) działalnośćwydawnicza, w szczególności wydawanie roczników Polskiego Towarzystwa Matematycznego, książek, broszur, sprawozdań, ankiet z zakresu działalności PTM;

d) popieranie i nagradzanie badań naukowych, przyznawanie i udzielanie stypendiów i zapomóg;

e) współdziałanie z odpowiednimi instytucjami w zakresie kształcenia nauczycieli matematyki oraz nauczania matematyki na wszystkich poziomach;

f) starania o należytą organizację i warunki pracy matematyków polskich;

g) utrzymywanie łączności z pokrewnymi towarzystwami i instytucjami w kraju i za granicą, w szczególności przez czynny udział w zjazdach regionalnych i międzynarodowych i przez zapraszanie
uczonych zagranicznych na zjazdy i odczyty w PTM;

h) tworzenie komisji do poszczególnych zadań przewidzianych w niniejszym statucie.

Podstawą działalności PTM jest społeczna praca jego członków. Praca na rzecz Towarzystwa jest obowiązkiem każdego członka.

III. Członkowie

§ 6 Członkowie PTM dzielą się na zwyczajnych, zagranicznych i wspierających. Walne Zgromadzenie PTM na wniosek Zarządu Głównego może nadać członkostwo honorowe. Członkostwo honorowe jest
dożywotnie.

§ 7 Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy oraz osoby nie będące obywatelami polskimi, lecz stale zamieszkujące w Polsce. Każdy członek zwyczajny należy do jednego oddziału. Członkowie
zwyczajni przyjmowani są na zebraniu naukowym lub walnym zebraniu oddziału PTM zwykłą większością głosów na wniosek zarządu tegoż oddziału na podstawie zgłoszenia kandydatury przez dwóch
członków zwyczajnych PTM. Walne zebranie oddziału może upoważnić zarząd oddziału do końca jego kadencji lub na okres krótszy do przyjmowania członków zwyczajnych na podstawie zgłoszenia
kandydatury w tym samym trybie. Datą przyjęcia członka jest data uchwały o przyjęciu w poczet członków.

§ 8 Członkami zagranicznymi mogą być obywatele innych państw stale zamieszkujący za granicą. Członkowie zagraniczni przyjmowani są bądź przez Prezydium Zarządu Głównego, bądź też w trybie
przewidzianym dla członków zwyczajnych. Każdy członek zagraniczny przyjęty w trybie przewidzianym dla członków zwyczajnych należy do jednego oddziału.

§ 9 Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne. Członkowie wspierający będący osobami fizycznymi, przyjmowani są przez zarządy oddziałów. Członków wspierających będących osobami
prawnymi przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego.

§ 10 Wszyscy członkowie PTM mają prawo uczestniczyć w zebraniach każdego oddziału PTM oraz korzystać z wszelkich urządzeń i zakładów PTM i jego oddziałów; jednakże prawo głosowania na
zebraniach oraz czynne i bierne prawo wyborcze mają tylko członkowie zwyczajni i zagraniczni włączeni do oddziałów, i to jedynie na zebraniach tego oddziału PTM, do którego należą.

§ 11 Członkowie zwyczajni, zagraniczni i wspierający PTM obowiązani są uiszczać składki; składka za dany rok kalendarzowy powinna być wpłacona do 30 kwietnia tegoż roku. W uzasadnionych
przypadkach Zarząd Główny może zwolnić członków zwyczajnych, zagranicznych lub wspierających od płacenia składek częściowo lub całkowicie.

§ 12 Członkostwo honorowe zwalnia od płacenia składek.

§ 13 Wysokość składek ustala Walne Zgromadzenie PTM lub z jego upoważnienia Zarząd Główny; sposób pobierania składek ustala Prezydium Zarządu Głównego. Członkom zalegającym z opłatą składek
wstrzymuje się abonament wydawnictw PTM.

§ 14 Skreślenie z listy członków zwyczajnych i zagranicznych włączonych do oddziałów może nastąpić:

a) w razie zalegania ze składkami co najmniej przez rok, mimo pisemnego upomnienia - uchwałą zarządu oddziału;

b) w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego statutu oraz uchwał i regulaminów wydanych przez władze PTM - uchwałą walnego zebrania oddziału na umotywowany wniosek zarządu lub
komisji rewizyjnej tegoż oddziału; motywy powinny być zakomunikowane skreślonemu członkowi na piśmie w razie jego żądania;

c) na własne żądanie członka.

Skreślenie z listy członków wspierających będących osobami fizycznymi może nastąpić z tych samych przyczyn i w tym samym trybie. Skreślenie z listy członków zagranicznych nie włączonych do
oddziałów lub z listy członków wspierających będących osobami prawnymi może nastąpić z tych samych przyczyn i w tym samym trybie postępowania, z tym że funkcje walnego zebrania oddziału,
zarządu oddziału i komisji rewizyjnej oddziału przejmuje odpowiednio Walne Zgromadzenie PTM, Zarząd Główny PTM i Komisja Rewizyjna PTM.

IV. Władze Towarzystwa

§ 15 Władzami PTM są: Walne Zgromadzenie PTM, Zarząd Główny PTM i Komisja Rewizyjna PTM.

§ 16 Walne Zgromadzenie PTM jest najwyższą władzą Towarzystwa. Prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu PTM mają delegaci oddziałów PTM, zastępca sekretarza PTM oraz ci członkowie Zarządu
Głównego PTM, którzy są wybierani przez Walne Zgromadzenie. Na każdy oddział przypada tylu delegatów, ile jest rozpoczętych piętnastek ogólnej liczby jego członków zwyczajnych i zagranicznych.
Liczbę członków określa się według stanu z dnia 1 stycznia tego roku, w którym są przeprowadzane wybory, biorąc pod uwagę tylko tych członków, którzy nie zalegają ze składkami dłużej niż rok;
jednakże liczba delegatów żadnego oddziału nie może być mniejsza od dwóch.

§ 17 WalneZgromadzenie jest zwoływane przez:

a) Zarząd Główny PTM co najmniej raz na rok w drugim lub trzecim kwartale roku kalendarzowego;

b) Zarząd Główny lub Komisję Rewizyjną w przypadkach przewidzianych w § 26, §29, §32, §34.

§ 18 Miejsce Walnego Zgromadzenia PTM ustala każdorazowo Zarząd Główny PTM.

§ 19 Dokompetencji Walnego Zgromadzenia PTM należą między innymi:

a) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej z działalności PTM i zatwierdzanie bilansu PTM;

b) udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu PTM;

c) wybór w tajnym głosowaniu prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika (każdego oddzielnie), trzech członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PTM;

d) uchwalenie rocznych preliminarzy budżetowych PTM na wniosek Zarządu Głównego;

e) powoływanie członków honorowych PTM na wniosek Zarządu Głównego PTM;

f) powoływanie komitetów redakcyjnych wydawnictw PTM i uchwalanie regulaminów nagród, stypendiów i zapomóg;

g) rozstrzyganie sporów pomiędzy oddziałami PTM;

h) uchwaleniesprzedaży lub nabycia majątku nieruchomego i księgozbiorów;

i) uchwalenie zmian statutu i rozwiązanie PTM lub oddziału PTM;

j) wybór likwidatorów PTM.

Walne Zgromadzenie może częściowo lub całkowicie przekazać swe uprawnienia w zakresie punktów d), g), h) Zarządowi Głównemu PTM.

§ 20 Wnioski na Walne Zgromadzenie PTM muszą być zakomunikowane Zarządowi Głównemu na piśmie przynajmniej 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, o ile dotyczą spraw z § 19 (f), (g), (i).
Wszystkie wnioski zgłoszone Zarządowi Głównemu PTM co najmniej 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia PTM powinny być zakomunikowane zarządom oddziałów PTM co najmniej 5 dni przed terminem.

§ 21 Walne Zgromadzenie PTM jest prawomocne bez względu na ilość obecnych, o ile zostało zwołane co najmniej na 20 dni przed terminem zawiadomieniami rozesłanymi do zarządów z podaniem terminu,
miejsca i porządku obrad Zgromadzenia. Zarządy oddziałów natychmiast po otrzymaniu przekazują zawiadomienia delegatom na Walne Zgromadzenie.

§ 22 Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy prezes lub wiceprezes. Do przewodniczenia w części obrad Walne Zgromadzenie może powołać spośród delegatów inną osobę.

§ 23 Uchwały Walnego Zgromadzenia przewidziane w § 19 (i) wymagają do swej prawomocności większości 3/4 ogólnej liczby głosujących; wszelkie inne uchwały są obowiązujące, o ile uzyskały więcej
niż 1/2 ogólnej liczby głosujących. W razie równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego zebrania.

§ 24 W skład Zarządu Głównego wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i trzech członków - wybierani przez Walne Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych PTM oraz wszyscy
prezesi oddziałów. Utworzony w ten sposób Zarząd Główny dokooptowuje zastępcę sekretarza spośród członków zwyczajnych PTM. Prezes, wiceprezesi, skarbnik, sekretarz i zastępca sekretarza tworzą
Prezydium Zarządu Głównego PTM. Zastępca sekretarza jest urzędującym członkiem Zarządu Głównego. Wszystkie funkcje we władzach PTM są pełnione honorowo z wyjątkiem funkcji urzędującego członka
zarządu Głównego.

§ 25 Miejsce posiedzenia Zarządu Głównego PTM ustala każdorazowo prezes PTM lub wiceprezes w zastępstwie prezesa; na żądanie 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu Głównego powinno być zwoływane
posiedzenie Zarządu Głównego w miejscu przez nich wskazanym.

§ 26 W razie ustąpienia sekretarza, skarbnika lub zastępcy sekretarza podczas kadencji Zarząd Główny ma prawo kooptacji do końca kadencji. W razie ustąpienia więcej niż trzech członków
Prezydium Zarządu Głównego lub równocześnie ustąpienia prezesa i dwóch wiceprezesów Zarząd Główny jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie PTM w ciągu jednego miesiąca. W tym ostatnim
przypadku przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W przypadku, gdy członek Prezydium, wiceprezes, skarbnik lub sekretarz czasowo nie może pełnić swej funkcji,
prezes PTM może powołać na jego wniosek zastępcę spośród członków Zarządu Głównego; to samo prawo przysługuje prezesowi w przypadku zastępcy sekretarza - spośród członków zwyczajnych PTM.

§ 27 Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje i przewodniczy na nim prezes PTM lub wiceprezes w zastępstwie prezesa; do prawomocności uchwał wystarcza obecność połowy liczby członków. Uchwały
zapadają zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego. W przypadkach uzasadnionych prezes oddziału może delegować na zebranie Zarządu Głównego swego
zastępcę spośród członków zarządu oddziału z prawem głosowania.

§ 28 Umowy, akty i wszelką korespondencję zawierającą zobowiązania materialne PTM podpisuje skarbnik łącznie z prezesem lub wiceprezesem. Prezydium Zarządu Głównego PTM może upoważnić inne
osoby do czasowego lub stałego podpisywania w zastępstwie prezesa i skarbnika przelewów i czeków bankowych, określonych umów i korespondencji zawierającej zobowiązania materialne.

§ 29 Obowiązki Zarządu Głównego PTM są w szczególności następujące:

a) zarządzanie majątkiem i kierowanie działalnością PTM;

b) reprezentowanie PTM na zewnątrz i obrona jego interesów w sądach, urzędach i wszelkich instytucjach z prawem ustanawiania w razie potrzeby obrońców PTM w sprawach sądowych i pełnomocników do
wszelkich czynności prawnych w imieniu PTM oraz wzywania rzeczoznawców;

c) organizowanie wszelkich prac do wykonania zadań PTM z prawem opracowania regulaminów, powoływanie dla poszczególnych zadań komisji odpowiedzialnych przed Zarządem Głównym, za których
czynności Zarząd Główny odpowiedzialny jest przed PTM i osobami trzecimi;

d) zwoływanie w drugim lub trzecim kwartale każdego roku kalendarzowego Walnego Zgromadzenia PTM z ułożeniem dla niego porządku obrad; przedstawienie mu sprawozdania ze swej działalności i
bilansu za rok ubiegły oraz preliminarza budżetowego na rok następny;

e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w następujących sytuacjach:

w przypadkach przewidzianych w § 26 i § 32;

na pisemne umotywowane żądanie Komisji Rewizyjnej PTM, zarządu oddziału PTM lub 1/4 ogólnej liczby delegatów na Walne Zgromadzenie PTM oraz umieszczenie w programie obrad tego Zgromadzenia
powodów zwołania go, wskazanych w ich żądaniu;

w razie szczególnej potrzeby;

f) prowadzenie ewidencji członków;

g) rozstrzyganie sporów między członkami różnych oddziałów PTM;

h) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia PTM;

i) udzielanie członkom Komisji Rewizyjnej w każdej chwili wszelkich danych oraz wglądu do ksiąg, dokumentów i majątku PTM.

§ 30 Zarząd Główny ma prawo zakładać oddziały PTM, rozwiązywać powołane przez siebie komisje PTM i zakłady PTM oraz zaciągać w imieniu PTM zobowiązania majątkowe w ramach budżetu.

§ 31 W okresie między kolejnymi posiedzeniami Zarządu Głównego PTM funkcje wykonawcze Zarządu pełni Prezydium Zarządu Głównego z wyjątkiem zakładania oddziałów PTM i rozwiązywania komisji i
zakładów PTM. Zarząd Główny PTM może ograniczyć lub rozszerzyć uprawnienia Prezydium Zarządu Głównego w zakresie swoich kompetencji wymienionych w § 29 i § 30. Prezydium Zarządu Głównego składa
Zarządowi Głównemu sprawozdanie ze swej działalności z okresu między posiedzeniami Zarządu Głównego. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego są prawomocne przy obecności na posiedzeniach co najmniej
połowy ogólnej liczby członków, jeśli wszyscy obecni w kraju Członkowie Prezydium zostali o posiedzeniu zawiadomieni. Posiedzenia Prezydium zwołuje i przewodniczy na nich prezes lub wiceprezes
w zastępstwie prezesa. Uchwały Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 32 Komisja Rewizyjna PTM składa się z czterech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie PTM spośród członków zwyczajnych. Nie mogą oni wchodzić w skład Zarządu Głównego ani pozostawać z
jego członkami w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub z tytułu zatrudnienia. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Na
pierwszym posiedzeniu swej kadencji Komisja Rewizyjna wybiera swego przewodniczącego. Do prawomocności uchwał Komisji Rewizyjnej PTM wystarczy obecność dwóch członków. W razie ustąpienia
jednego lub dwóch członków podczas kadencji, Komisja ma prawo urzędować w niepełnym składzie do najbliższego Walnego gromadzenia PTM. W przypadku ustąpienia więcej niż dwóch członków Komisji,
zwołuje się w ciągu trzech miesięcy Walne Zgromadzenie PTM.

§ 33 Komisja Rewizyjna obowiązana jest dokonać rewizji ksiąg i stanu majątkowego co najmniej raz w roku po zamknięciu okresu obrachunkowego oraz złożyć na piśmie swe sprawozdanie i wnioski
Walnemu Zgromadzeniu.

§ 34 Komisja Rewizyjna ma prawo kontrolować w każdej chwili działalność i wszelkie czynności finansowe władz, komisji i innych organów PTM, jego oddziałów oraz wszelkie księgi, dokumenty i
majątek PTM, a także ma prawo samodzielnego zwołania Walnego Zgromadzenia PTM, o ile Zarząd Główny nie zwoła go mimo żądania Komisji Rewizyjnej w ciągu 30 dni.

§ 35 Kadencja Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata i jest równoczesna.

V. Oddziały i koła PTM

§ 36 1) Oddziały PTM mogą być tworzone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W chwili powstania oddział nie może liczyć mniej niż 10 członków zwyczajnych. Oddział rządzi się własnym
regulaminem, który nie może być sprzeczny ze statutem PTM. Władzami oddziału są:

a) walne zebranie oddziału, w którym mają prawo uczestniczyć wszyscy jego członkowie zwyczajni i zagraniczni,

b) zarząd oddziału,

c) komisja rewizyjna oddziału.

2) Koło ma własny regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem PTM. Członkowie PTM należący do koła wybierają ze swego grona przewodniczącego koła oraz - jeśli przewiduje to regulamin
koła - zarząd i komisję rewizyjną koła.

§ 37 Zarząd i komisja rewizyjna oddziału są wybierane przez walne zebranie. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej oddziału trwa dwa lata i jest równoczesna.

§ 38 Zarządy oddziałów są obowiązane:

a) przyjmować i skreślać członków zwyczajnych, zagranicznych włączonych do oddziałów i wspierających w trybie § 7, § 9 i § 14 niniejszego statutu;

b) o decyzjach, o których mówi się w punkcie a), zawiadamiać członków przyjętych i skreślonych w ciągu 15 dni;

c) prowadzić imienny i adresowy spis swych członków; zawiadamiać sekretarza PTM w ciągu 30 dni o każdej zmianie w spisie członków, składzie zarządu i komisji rewizyjnej oddziału i przesyłać
Zarządowi Głównemu przed każdym Walnym Zgromadzeniem PTM aktualną listę delegatów oddziału na to Walne Zgromadzenie;

d) zawiadamiać Zarząd Główny PTM w ciągu tygodnia o każdej zmianie regulaminu oddziału i uchwalonym wniosku o rozwiązaniu oddziału;

e) udzielać Zarządowi Głównemu, komisji rewizyjnej oddziału i Komisji Rewizyjnej PTM na każde żądanie wszelkich danych i wglądu w działalność i akta oddziału;

f) rozstrzygać spory między członkami oddziału.

§ 39 Walne zebranie oddziału obowiązane jest wybierać delegatów i ich zastępców zgodnie z § 16; tryb wybierania delegatów ustala regulamin oddziału. Kadencja delegatów trwa dwa lata.

W razierozwiązania oddziału majątek jego pozostaje własnością PTM.

VI. Fundusze i majątek Towarzystwa

§ 40 PTM opiera swą działalność na następujących źródłach finansowych:

a) składki członków;

b) subwencje i dotacje władz i instytucji państwowych;

c) darowizny i zapisy pochodzące od osób fizycznych i prawnych;

d) wpływy ze sprzedaży wydawnictw i działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji zadań statutowych.

Cały dochód jest przeznaczony na działalność statutową.

§ 40a. Zabronione jest:

udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem PTM w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
osobami bliskimi,

przekazywanie majątku PTM na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

wykorzystywanie majątku PTM na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystywanie to wynika ze statutowego
celu PTM,

dokonywanie zakupu na szczególnych warunkach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy PTM oraz ich osób bliskich.

§ 41 PTM prowadzi rachunkowość ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Prezydium Zarządu Głównego. Okresem obrachunkowym PTM jest rok kalendarzowy.

VII. Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 42 Zmiana statutu PTM dokonywana jest w trybie przewidzianym w § 19, § 20, § 23. Rozwiązanie się PTM następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia PTM powziętej w trybie § 23 i zawierającej
postanowienia o przeznaczeniu całego majątku PTM oraz o sposobie likwidacji i osobach mających ją przeprowadzić.