Walne Zgromadzenie Oddziału Białostockiego PTM

Oddział: 
Oddział Białostocki
śr, 2007-11-21 18:00

Zarząd Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego
zaprasza wszystkich członków OB PTM na Walne Zebranie, które oddbędzie się
w dniu 26 listopada 2007 roku o godzinie 18.00, w sali 32 części C budynku
Rektoratu Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45A.

Proponowany porządek zebrania.

1. Zatwierdzenie porządku obrad;

2. Wybór przewodniczącego Zebrania;

3. Sprawozdanie Zarzadu Oddzialu z działalności Oddziału;

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

5. Dyskusja nad sprawozdaniami;

6. Glosowanie nad udzieleniem absolutorium ustepujacemu Zarzadowi Oddzialu;

7. Wybór Prezesa Zarzadu Oddzialu na nową kadencję;

8. Wybór Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Delegatów (i ich zastępców)
na Walne Zgromadzenie PTM

9. Dyskusja nad dzialalnoscia Oddziału w przyszlej kadencji;

10. Wolne wnioski.Sprawozdania Zarządu OB. PTM będą udostępnione na tydzień przed zebraniem
na stronie

http://ptm.pb.bialystok.pl/W imieniu Zarządu Oddziału

Czesław Bagiński

(sekretarz Zarządu)