Walne Zgromadzenie Oddziału Górnośląskiego PTM

śr, 2007-07-25 16:00

ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI
KATOWICE ul. Bankowa 14/526
Katowice, 16.11.2007

Szanowni Państwo,
Szanowni Członkowie Oddziału Górnośląskiego PTM

Na podstawie Statutu i Ordynacji Wyborczej PTM zwołuję Walne Zgromadzenie
Oddziału Górnośląskiego PTM, które odbędzie się 29 listopada 2007 r.
Posiedzenie rozpocznie się o godz. 16.00 w sali 227 w Instytucie Matematyki Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 14.
Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 kwietnia 2006 r.
3. Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności w okresie 20.04.2006 – 29.11.2007.
4. Sprawozdanie Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja.
7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
8. Wybór nowych władz Oddziału:
a. wybór prezesa OG PTM.
b. wybór wiceprezesów, sekretarza i skarbnika OG PTM.
c. wybór pozostałych członków Zarządu OG PTM.
d. wybór Komisji Rewizyjnej.
e. wybór delegatów Oddziału na lata 2008-2010.
9. Wnioski Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.
10. Wolne wnioski.

Z wyrazami szacunku,
Prezes Oddziału Górnośląskiego PTM
Dr Krystyna Skórnik