Zbigniew Palmowski laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa za 2013

Zbigniew Palmowski laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa za 2013

Zbigniew Palmowski z Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Hugona Steinhausa za cykl prac dotyczących zastosowania procesów Lévy'ego w ubezpieczeniach.
Wręczenie Nagrody, która ma postać matematycznej statuetki, nastąpi w Poznaniu podczas konferencji Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 września 2014. 
kj / 25-04-2014                                                                                                                               

Jury konkursu w uzasadnieniu werdyktu podkreśliło, że profesor Zbigniew Palmowski swe prace nad losowymi funkcjonałami procesu Lévy'ego wykorzystał do praktycznego badania problemu ruiny będącego przedmiotem zainteresowania firm ubezpieczeniowych. Na szczególne wyróżnienie zasługują dwa wyniki: jeden dotyczący teorii ruiny, w której intensywność składek zależy od nadwyżki ubezpieczyciela oraz drugi dotyczący tzw. ruiny paryskiej, kiedy proces nadwyżki ubezpieczyciela pozostaje ujemny przez określony okres czasu. Warto zauważyć, że pierwszy z tych wyników prócz wspomnianego zastosowania w ubezpieczeniach ma także interpretację hydrologiczną w dziedzinie modelowania tam na zbiornikach wodnych. Użyteczność prac Zbigniewa Palmowskiego dotyczących procesu Lévy'ego wykracza daleko poza zastosowania w ubezpieczeniach. Pewne jego wyniki dotyczące „problemu wypełnienia bufora” mogą być z powodzeniem wykorzystane do zwiększania efektywności metody “importance sampling” w symulacjach Monte Carlo. Podobnie wyniki na temat nowych miar sprawności oraz metod ich obliczania mają potencjalne zastosowania w telekomunikacji. Na koniec jury zaznaczyło, że rezultaty, jakie uzyskał profesor Palmowski na temat fluktuacji dla procesu Lévy'ego lub ogólnie procesu Markowsko-addytywnego, zostały z sukcesem wykorzystane także w teorii kolejek i teorii ryzyka.

Profesor Zbigniew Palmowski urodził się 29 września 1969 roku. Od momentu rozpoczęcia studiów do dnia dzisiejszego, związany jest z Uniwersytetem Wrocławskim. Obszarami jego zainteresowań badawczych są procesy stochastyczne i teoria prawdopodobieństwa. W 1993 roku ukończył Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego i na podstawie pracy zatytułowanej Błądzenie losowe w środowisku losowym uzyskał dyplom magistra matematyki. Sześć lat później, w 1999 roku, (również na UWr) obronił rozprawę doktorską Oszacowanie prawdopodobieństwa przepełnienia w kolejkowych modelach przepływu napisaną pod kierunkiem profesora Tomasza Rolskiego. A w roku 2007 nadano mu stopień doktora habilitowanego za pracę pod tytułem Metody martyngałowe i własności rozkładów subwykładniczych w teorii fluktuacji błądzeń losowych i procesów Lévy’ego. W dniu 12 stycznia 2012 roku otrzymał tytuł profesora. Zbigniew Palmowski pracuje obecnie w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełnił funkcję prodziekana do spraw dydaktyki matematyki i spraw socjalnych WMiI UWr. Jest członkiem Komitetu Matematyki PAN. Wypromował dwóch doktorów.
Profesor Palmowski jest uznanym w świecie matematykiem zajmującym się tzw.applied probability. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą zastosowań martyngałów, błądzeń losowych i procesów Lévy’ego w teorii ryzyka, teorii kolejek oraz w matematyce finansowej. Najbardziej rozpoznawane prace zajmują się tzw. problemami dywidendowymi oraz tzw. problemami wyjścia w kontekście procesów Lévy’ego i procesów Markowsko addytywnych. Sporo prac dotyczy także asymptotyk prawdopodobieństw ruiny. Autor ponad 60 publikacji w czołowych czasopismach probabilistycznych i aplikacyjnych. Brał udział w wielu grantach krajowych i zagranicznych. Członek kolegiów redakcyjnych Stochastic Processes and their Applications, Advances in Applied Probability oraz Journal of Applied Probability. Współorganizator kilku konferencji w Polsce i zagranicą. Często zapraszany jako mówca.

Więcej informacji o Laureacie pod adresami:
http://www.math.uni.wroc.pl/~zpalma/
http://www.uni.wroc.pl/Zbigniew-Palmowski

kj / 25-04-2014