Zmarł Profesor Czesław Ryll-Nardzewski (1926-2015)

Zmarł Profesor Czesław Ryll-Nardzewski (1926-2015)

W dniu 18 września 2015 roku (w wieku niespełna 89 lat) zmarł we Wrocławiu Profesor Czesław Ryll-Nardzewski, światowej sławy matematyk, wybitny uczony o  wszechstronnych zainteresowaniach badawczych obejmujących logikę, podstawy matematyki, teorię miary, teorię ergodyczną, teorię prawdopodobieństwa, teorię procesów stochastycznych i analizę funkcjonalną.

kj / 18-09-2015

Profesor Czesław Ryll-Nardzewski urodził się 7 października 1926 roku w Wilnie.
W 1948 roku ukończył studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskując magisterium z matematyki. Zaledwie rok później (1949) obronił pracę doktorską przygotowaną pod kierunkiem profesora Mieczysława Biernackiego. Po następnych czterech latach (1951) był już doktorem habilitowanym. Tytuł profesora nauk matematycznych, decyzją władz państwowych, nadano mu w roku 1954.
W 1967 roku został członkiem korespondentem PAN, a w roku 1973 członkiem rzeczywistym. Był także członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności.

Profesor Ryll-Nardzewski naukowo związany był z Wrocławiem nieprzerwanie od 1949 roku, kiedy podjął pracę na Uniwersytecie Wrocławskim i równolegle w Instytucie Matematycznym PAN (1950-1959 i 1993-2008 na części etatu). W latach 1964-1966 pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wybierany do wielu gremiów Polskiej Akademii Nauk - był członkiem Rady Naukowej IM PAN (1967-2010, od 2011 członek honorowy), zasiadał w Komitecie Nauk Matematycznych PAN oraz w Prezydium Oddziału Wrocławskiego PAN (1999-2002). Z innych funkcji warto przypomnieć członkostwo w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych.

Od roku 1970 datuje się ściślejszy kontakt profesora Rylla-Nardzewskiego z Politechniką Wrocławską. Wtedy po raz pierwszy poprowadził wykład z analizy funkcjonalnej dla studentów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki PWr. Jednocześnie, wspólnie z profesorem Stanisławem Gładyszem prowadził też seminarium z rachunku prawdopodobieństwa. W 1976 roku przeniósł się z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego do Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Włożył ogromny wkład w jego rozwój naukowy, dbając zarówno o wysoki poziom publikowanych rezultatów jak i o właściwe warunki pracy zatrudnionej kadry. Przez pewien okres pełnił funkcję dyrektora Instytutu Matematyki PWr.

Czesław Ryll-Nardzewski, wybitny i niezwykle wszechstronny matematyk, inicjator nowych kierunków badawczych w teorii miary, teorii prawdopodobieństwa i analizie funkcjonalnej odegrał ważną rolę w kształtowaniu i inspirowaniu wrocławskiego środowiska matematycznego.
Autor ponad 100 publikacji naukowych, w których najczęściej zawarte są rozwiązania problemów o znaczeniu podstawowym, wnoszących istotny wkład do wielu działów współczesnej matematyki, jak choćby twierdzenie Rylla-Nardzewskiego o punkcie stałym czy twierdzenie dotyczące selektorów mierzalnych (wspólnie z Kazimierzem Kuratowskim).
Doskonały nauczyciel akademicki i opiekun naukowy wypromował dziewięciu doktorów nauk. Członek kolegiów redakcyjnych czterech czasopism.

Wielokrotnie spotykał się z dowodami uznania swojej działalności. Za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał nagrody i odznaczenia:
Nagrodę Główną PTM im. Stefana Mazurkiewicza (1952), Nagrodę Państwową indywidualną II stopnia za prace z analizy matematycznej i podstaw matematyki (1966), Nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego, Medal Komisji Edukacji Narodowej (1975), Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za kształcenie kadry naukowej (1978), Medal im. Stefana Banacha PAN (1992), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów indywidualną za wybitny dorobek naukowy (2001).
W 1968 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 26 września 2015 roku o godz. 14:00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.
 

kj / 18-09-2015