Medale Fieldsa, Nagroda Rolfa Nevannliny, Nagroda Gaussa, Medal Cherna i Nagroda Leelavati 2014 przyznane