Rodzaje członkostwa w Polskim Towarzystwie Matematycznym

Członkostwo indywidualne

§ 11 Statutu PTM
2) Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub obcokrajowiec posiadający wyższe wykształcenie matematyczne bądź pokrewne lub wykorzystujący zaawansowane metody matematyczne w pracy badawczej bądź w działalności praktycznej.
3) Członkiem zwyczajnym może być także osoba będąca członkiem innego stowarzyszenia krajowego lub zagranicznego, z którym PTM zawarło umowę o wzajemnym członkostwie.
§ 12 Statutu PTM
1) Członka zwyczajnego przyjmuje – na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków PTM – zarząd oddziału PTM, do którego kandydat pragnie należeć.
2) Członek innego stowarzyszenia krajowego lub zagranicznego, z którym PTM zawrze umowę o wzajemnym członkostwie, staje się członkiem zwyczajnym PTM z chwilą złożenia pisemnej deklaracji.

Członkostwo wspierające

§11 Statutu PTM

4) Członkiem wspierającym może być taka osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub taka osoba prawna zainteresowana statutową działalnością PTM, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w PTM poprzez swojego przedstawiciela.

§12 Statutu PTM

3) Członka wspierającego przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji, która może mieć postać umowy określającej formy wsparcia, o których mowa w §11 ust. 4.

 

Członkowie wspierający PTM

Członkostwo honorowe

§ 11 Statutu PTM

5) Osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla matematyki polskiej lub szczególnie zasłużona dla PTM może zostać wyróżniona godnością członka honorowego PTM

§ 12 Statutu PTM

4) Godność członka honorowego nadaje Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

 

Członkowie honorowi PTM

  • Jean - Pierre     Bourguignon   od 2019
  • Tomasz    Byczkowski   od 2018
  • Roman    Duda    od 2010
  • Einar    Fredriksson    od 2013
  • Stanisław Goldstein    od 2023 
  • Andrzej    Krzywicki    od 2018
  • Stanisław    Kwapień    od 2016
  • Paweł Walczak    od 2023

     

Członkowie honorowi PTM od 1962 roku (60 osób)