Członkostwo wspierające

§11 Statutu PTM

4) Członkiem wspierającym może być taka osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub taka osoba prawna zainteresowana statutową działalnością PTM, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w PTM poprzez swojego przedstawiciela.

§12 Statutu PTM

3) Członka wspierającego przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji, która może mieć postać umowy określającej formy wsparcia, o których mowa w §11 ust. 4.

 

Członkowie wspierający PTM