Statut PTM

Statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniach 4 IX 2006 r. i 21 III 2007 r.,
zatwierdzony przez Sąd Rejonowy w Warszawie dnia 6 IV 2007 r.
(tekst jednolity)

Do pobrania wersja elektroniczna aktualnego Statutu: statut.pdf
Wersja archwiwalna Statutu obowiązującego do dnia 5 kwietnia 2007 r.: statut_archiwalny.pdf

Statut Polskiego Towarzystwa Matematycznego
(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne

§ 1
(charakter PTM)

 1. Polskie Towarzystwo Matematyczne (zwane dalej w skrócie PTM) jest stowarzyszeniem o celach niezarobkowych zrzeszającym osoby związane z matematyką polską, istniejącym od roku 1919.
 2. PTM działa na mocy ustawy ,,Prawo o stowarzyszeniach'' z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 roku nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 3. PTM prowadzi działalność statutową w zakresie nauki i edukacji na rzecz całego społeczeństwa.

§ 2
(teren działania i siedziba)

Terenem działalności PTM jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3
(osobowość prawna)

PTM posiada osobowość prawną.

§ 4
(zasady działania)

 1. PTM opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. PTM może zatrudniać pracowników i zlecać odpłatne wykonanie pewnych prac osobom fizycznym i prawnym.
 3. PTM może prowadzić działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a dochód z niej nie może być przeznaczony do podziału między członków.

§ 5
(oddziały)

PTM powołuje oddziały obejmujące zasięgiem działania określony obszar kraju lub określone grono członków.

§ 6
(przynależność PTM do organizacji)

PTM może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może z takimi organizacjami zawierać umowy o współpracy i wzajemnym członkostwie.

§ 7
(odznaki i pieczęcie)

PTM może używać odznak i pieczęci.

ROZDZIAŁ II.
Cele i sposoby działania

§ 8
(cele PTM)

Celami PTM są:

 1. reprezentowanie opinii i interesów polskiego środowiska matematycznego;
 2. krzewienie kultury matematycznej, w tym wspieranie edukacji matematycznej i popularyzacja matematyki;
 3. wspieranie badań matematycznych i zastosowań matematyki;
 4. dbałość o zachowanie tradycji matematyki polskiej;
 5. integracja polskiego środowiska matematycznego, w tym podtrzymywanie więzi z matematykami polskimi pracującymi za granicą;
 6. dbałość o należytą organizację i warunki pracy matematyków polskich.

§ 9
(sposoby działania PTM)

PTM realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie zebrań, dyskusji, odczytów, konferencji, zjazdów i kursów;
 2. utrzymywanie i udostępnianie baz danych, zasobów internetowych i księgozbiorów;
 3. działalność wydawniczą, w szczególności publikowanie roczników PTM, książek, broszur i sprawozdań;
 4. nagradzanie osiągnięć w zakresie badań naukowych, zastosowań matematyki, edukacji i popularyzacji matematyki;
 5. organizowanie olimpiad, konkursów i innych form popularyzacji matematyki;
 6. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie kształcenia nauczycieli matematyki oraz nauczania matematyki na wszystkich poziomach;
 7. współprac z pokrewnymi towarzystwami oraz instytucjami w kraju i za granicą;
 8. prezentowanie stanowiska polskiego środowiska matematycznego wobec władz, instytucji oraz opinii publicznej.

§ 10
(pożytek publiczny)

 1. Działalność PTM w zakresie określonym w § 9 jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.
 2. Działalność PTM w zakresie określonym w § 9 a), b), c), f) może być prowadzona także jako odpłatna działalność pożytku publicznego.
 3. Prezes PTM pełni rol kierownika organizacji w sensie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ III.
Członkowie PTM, ich prawa i obowiązki

§ 11
(członkowie)

 1. Wśród członków PTM wyróżnia się następujące kategorie:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub obcokrajowiec posiadający wyższe wykształcenie matematyczne bądź pokrewne lub wykorzystujący zaawansowane metody matematyczne w pracy badawczej bądź w działalności praktycznej.
 3. Członkiem zwyczajnym może być także osoba będąca członkiem innego stowarzyszenia krajowego lub zagranicznego, z którym PTM zawarło umowę o wzajemnym członkostwie.
 4. Członkiem wspierającym może być taka osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością PTM, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w PTM poprzez swojego przedstawiciela.
 5. Osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla matematyki polskiej lub szczególnie zasłużona dla PTM może zostać wyróżniona godnością członka honorowego PTM.

§ 12
(nabywanie członkostwa)

 1. Członka zwyczajnego przyjmuje - na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków PTM - zarząd oddziału PTM, do którego kandydat pragnie należeć.
 2. Członek innego stowarzyszenia krajowego lub zagranicznego, z którym PTM zawrze umowę o wzajemnym członkostwie, staje się członkiem zwyczajnym PTM z chwilą złożenia pisemnej deklaracji.
 3. Członka wspierającego przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji, która może mieć postać umowy określającej formy wsparcia, o których mowa w § 11 ust. 4.
 4. Godność członka honorowego nadaje Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

§ 13
(członkostwo PTM i oddziałów)

Każdy członek zwyczajny należy do dokładnie jednego oddziału. Członek może zmienić przynależność do oddziału powiadamiając o tym oba zainteresowane oddziały.

§ 14
(prawa członków)

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz PTM;
  2. uczestniczyć w imprezach organizowanych przez PTM, w tym dowolny jego oddział;
  3. korzystać z zasobów informacyjnych PTM, w tym jego oddziałów;
  4. otrzymywać w ramach składki członkowskiej wydawnictwa PTM w zakresie określonym przez Zgromadzenie Delegatów;
  5. przedstawiać wnioski władzom PTM oraz powołanym przez nie komisjom;
  6. korzystać z rekomendacji, opieki i pomocy PTM;
  7. nosić odznak organizacyjną.
 2. Członek wspierający posiada prawa wymienione w ust. 1 pkt. b)-f).
 3. Członek honorowy posiada prawa wymienione w ust. 1) pkt. a)-g), przywilej z §32 ust. 7) oraz prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym. Realizacja praw z ust. 1 pkt. a) wymaga przynależności do jednego z oddziałów.

§ 15
(obowiązki członków)

 1. Członek zwyczajny PTM ma obowiązek:
  1. uczestniczyć w pracach PTM związanych z celami statutowymi oraz krzewić idee przyświecające PTM;
  2. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz PTM;
  3. dbać o dobre imię polskiego środowiska matematycznego, a w szczególności PTM;
  4. opłacać terminowo składki członkowskie, z zastrzeżeniem § 32 ust. 9;
 2. Członek wspierający ma obowiązki wymienione w ust. 1 pkt b)-c) oraz obowiązek regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz PTM.
 3. Członek honorowy ma obowiązek określony w ust. 1) pkt. c).
 4. Powiadomienie członka PTM uważa się za skuteczne, jeśli zostało mu przekazane listem elektronicznym na adres podany przez członka i list nie został zwrócony nadawcy, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2. Otrzymywanie korespondencji w innej formie wymaga złożenia deklaracji w tej sprawie w Biurze PTM, ponawianej corocznie.

§ 16
(ustanie członkostwa)

 1. Członkostwo PTM ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do PTM, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu i zarządowi właściwego oddziału;
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną;
  3. skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż dwa lata, z opłatą składek członkowskich, a w przypadku członków wspierających - także innych świadczeń. Decyzję podejmuje Zarząd Główny po zasięgnięciu opinii zarządu oddziału, do którego należy członek;
  4. wykluczenia z PTM na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c) Zarząd Główny, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt d) Sąd Koleżeński zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyn skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władz uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 30 dni od daty ich doręczenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 3. Od decyzji Zarządu Głównego o skreśleniu członka przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członek może odwołać się do Zgromadzenia Delegatów.
 4. Ponowne przyjcie do PTM osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. 1 pkt c) lub d) nastpuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
 5. Osoba, wykluczona z PTM decyzją Sądu Koleżeńskiego nie może być ponownie przyjęta do PTM przed upływem 5 lat od daty wykluczenia.

ROZDZIAŁ IV.
Władze PTM

§ 17
(władze PTM i ich kadencja)

 1. Władzami naczelnymi PTM są:
  1. Zgromadzenie Delegatów,
  2. Zarząd Główny,
  3. Kolegium Prezesów Oddziałów,
  4. Komisja Rewizyjna,
  5. Sąd Koleżeński.
 2. Władzami oddziału są:
  1. walne zebranie oddziału,
  2. zarząd oddziału,
  3. komisja rewizyjna oddziału.
 3. Kadencja władz PTM rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano wyboru na kadencj i trwa trzy lata.
 4. Wybory do władz PTM przeprowadza się w sposób tajny, a warunkiem wyboru jest uzyskanie przez kandydata wicej niż połowy ważnie oddanych głosów.
 5. Szczegółowe zasady wyboru władz określa ordynacja wyborcza PTM.
 6. Uchwały władz PTM są jawne i publicznie ogłaszane.

§ 18
(Zgromadzenie Delegatów)

 1. Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą PTM.
 2. W Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - delegaci wybrani na zasadach wymienionych w § 19 ust. 1 oraz członkowie Zarządu Głównego;
  2. z głosem doradczym - członkowie honorowi, członkowie pozostałych władz naczelnych, prezesię oddziałów (o ile nie są delegatami) oraz goście zaproszeni przez Zarząd Główny.
 3. Zgromadzeniu Delegatów przewodniczy prezes PTM lub wskazany przezeń wiceprezes. Do przewodniczenia w części obrad Zgromadzenie Delegatów może powołać innego uczestnika posiadającego prawo głosu.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Delegatów Zarząd Główny powiadamia uczestników Zgromadzenia i ogół członków PTM na co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.
 5. Zwyczajne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny, co najmniej raz w roku.
 6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. na wniosek co najmniej jednej piątej liczby delegatów lub co najmniej jednej trzeciej liczby prezesów oddziałów.
 7. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów musi zawierać propozycje porządku dziennego i projekty uchwał, które miałyby zostać podjęte.
 8. Zarząd Główny zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie Delegatów w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6 pkt b) i c).

§ 19
(delegaci i obrady)

 1. W każdym oddziale wybiera się tylu delegatów na Zgromadzenie Delegatów, ile jest rozpoczętych piętnastek liczby członków zwyczajnych tego oddziału, którzy nie zalegają ze składkami na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego wybór. Do kadencji delegatów stosuje się postanowienie § 17 ust. 3).
 2. Zgromadzenie Delegatów jest prawomocne bez względu na liczb obecnych delegatów, jeżeli spełniony został wymóg określony w § 18 ust. 4.
 3. Uchwały Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkami określonymi w § 20 ust. 2, 3, 4.
 4. Uchwały Zgromadzenia Delegatów podpisuje prezes PTM lub upoważniony przez niego wiceprezes.
 5. Szczegółowe zasady działania Zgromadzenia Delegatów określa jego regulamin.

§ 20
(kompetencje Zgromadzenia Delegatów)

 1. Do kompetencji Zgromadzenia Delegatów należą w szczególności:
  1. wskazywanie głównych kierunków działania PTM;
  2. uchwalanie i zmienianie statutu PTM, ordynacji wyborczej oraz regulaminów niezastrzeżonych w statucie do kompetencji innych władz;
  3. wybór spośród członków zwyczajnych i odwoływanie członków władz naczelnych, określonych w § 17 ust. 1 pkt b), d), e);
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Głównego, sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
  5. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu;
  6. uchwalanie, na wniosek Zarządu Głównego, rocznego budżetu PTM i zatwierdzanie sprawozdania finansowego PTM;
  7. nadawanie, na wniosek Zarządu Głównego, godności członka honorowego PTM;
  8. ustanawianie innych niż wymieniona w pkt g) form wyróżnień za zasługi dla PTM i polskiego środowiska matematycznego;
  9. powoływanie i odwoływanie redaktorów naczelnych wydawnictw PTM;
  10. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez PTM majątku nieruchomego i księgozbiorów;
  11. tworzenie i rozwiązywanie oddziałów PTM;
  12. decydowanie o przynależności PTM do organizacji krajowych i międzynarodowych, współpracy z takimi organizacjami oraz delegowanie do nich przedstawicieli PTM;
  13. rozwiązanie PTM i wybór likwidatorów.
 2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich uprawnionych do głosowania.
 3. Rozwiązanie PTM wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich uprawnionych do głosowania. Uchwała o rozwiązaniu PTM musię zawierać postanowienia o przeznaczeniu całego majątku PTM oraz o sposobie likwidacji i osobach mających ją przeprowadzić.
 4. Uchwała o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Głównemu wymaga bezwzględnej większości głosów.
 5. Sprawy wymienione w ust. 1 pkt b) i m) mogą być przedmiotem obrad Zgromadzenia Delegatów wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone wraz z projektami odpowiednich uchwał w zawiadomieniu o porządku obrad Zgromadzenia Delegatów.
 6. Zgromadzenie Delegatów może przekazać Zarządowi Głównemu uprawnienia do podejmowania decyzji w zakresie punktów i), j), k).

§ 21
(Zarząd Główny)

 1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności PTM, a za swoją prac odpowiada przed Zgromadzeniem Delegatów.
 2. W skład Zarządu Głównego wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik, sekretarz oraz czterech innych członków.
 3. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes w miar potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 3 miesiące.
 4. Prezes przewodniczy pracom Zarządu Głównego i reprezentuje PTM. W przypadkach losowych lub na życzenie prezesa funkcje te może przejąć czasowo jeden z wiceprezesów.
 5. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos prezesa.
 6. W przypadku ustąpienia lub ustania członkostwa członka Zarządu Głównego, Zarząd Główny lub w jego zastępstwie Komisja Rewizyjna zarządza wybory uzupełniające na wakujące stanowisko na najbliższym Zgromadzeniu Delegatów.
 7. W przypadku ustąpienia z Zarządu Głównego lub ustania członkostwa: prezesa lub dwóch wiceprezesów lub dowolnych czterech członków, Zarząd Główny lub w jego zastępstwie Komisja Rewizyjna zarządza wybory całego Zarządu Głównego na zwołanym niezwłocznie Zgromadzeniu Delegatów. Tak wybrany Zarząd Główny urzęduje do końca kadencji przewidzianej dla poprzedniego Zarządu Głównego.
 8. W przypadku ustąpienia lub ustania członkostwa sekretarza lub skarbnika Zarząd Główny może powierzyć pełnienie tych obowiązków, do chwili przeprowadzenia wyborów, członkowi zwyczajnemu PTM.

§ 22
(zakres działania Zarządu Głównego i biuro PTM)

 1. Do zakresu działań Zarządu Głównego należy w szczególności:
  1. określanie szczegółowych kierunków działania PTM;
  2. zarządzanie majątkiem i kierowanie działalnością PTM;
  3. zapewnianie wykonywania uchwał Zgromadzenia Delegatów;
  4. określanie zasad posługiwania się pieczęciami, odznakami, logo PTM;
  5. uchylanie uchwał i decyzji zarządów oddziałów, jeśli są niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub innymi uchwałami władz naczelnych PTM;
  6. prowadzenie ewidencji członków i wpłacanych przez nich składek;
  7. przekazywanie Komisji Rewizyjnej wszelkich danych dotyczących PTM;
  8. powoływanie i odwoływanie członków komitetów redakcyjnych wydawnictw PTM na wniosek odpowiedniego redaktora naczelnego;
  9. pomoc oddziałom w prowadzeniu ich działalności na rzecz realizacji celów statutowych;
  10. powoływanie komisji Zarządu Głównego do określonych zadań.
 2. Przy Zarządzie Głównym działa Biuro PTM. Przełożonym Biura jest prezes lub wskazany przezeń członek Zarządu. Zakres działania Biura ustala Zarząd Główny. Regulamin działania Biura PTM ustala Zarząd Główny.

§ 23
(Kolegium Prezesów Oddziałów)

 1. Kolegium Prezesów Oddziałów składa się z prezesów wszystkich oddziałów.
 2. Zarząd Główny co najmniej dwa razy w roku obraduje z udziałem Kolegium Prezesów Oddziałów. Prezesi oddziałów uczestniczą w takich posiedzeniach z głosem doradczym.
 3. Kolegium Prezesów Oddziałów może przedłożyć Zgromadzeniu Delegatów swoje stanowisko odnośnie wniosków przedkładanych przez Zarząd Główny.
 4. Prezes oddziału może wyznaczyć innego członka zarządu oddziału do reprezentowania go na posiedzeniu Kolegium Prezesów Od- działów.

§ 24
(Komisja Rewizyjna)

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością PTM, w tym jego oddziałów.
 2. Komisja Rewizyjna liczy piciu członków wybieranych spośród członków zwyczajnych o stażu co najmniej 5 lat. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego.
 5. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej szczegółowo określa jej regulamin.
 6. W przypadku ustąpienia z Komisji Rewizyjnej lub ustania członkostwa co najmniej trzech członków Zarząd Główny lub Komisja Rewizyjna zarządza wybory całej Komisji Rewizyjnej na zwołanym niezwłocznie Zgromadzeniu Delegatów.
 7. W przypadku ustąpienia lub ustania członkostwa członków w liczbie co najwyżej dwóch Zarząd Główny lub Komisja Rewizyjna zarządza wybory uzupełniające na wakujące stanowiska na najbliższym Zgromadzeniu Delegatów.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Głównego ani pozostawać z jego członkami w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub w stosunku służbowym z tytułu zatrudnienia.

§ 25
(zakres działania Komisji Rewizyjnej)

 1. Komisja Rewizyjna realizuje swoje zadania poprzez:
  1. badanie co najmniej raz w roku dokumentów finansowych (w tym ksiąg rachunkowych) i stanu majątkowego PTM;
  2. składanie wniosków z kontroli na Zgromadzeniu Delegatów;
  3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu Delegatów;
  4. składanie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego;
  5. zwoływanie Zgromadzenia Delegatów, jeżeli Zarząd Główny mimo ciążącego na nim obowiązku go nie zwołuje;
  6. wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego, celem omówienia spraw wynikających z przeprowadzonych kontroli; w takim przypadku posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 26
(Sąd Koleżeński)

 1. Sąd Koleżeński jest powołany do:
  1. rozstrzygania, czy członek PTM postąpił nieetycznie lub niezgodnie ze Statutem;
  2. rozstrzygania sporów pomiędzy członkami PTM a władzami PTM i jego oddziałów, z wyjątkiem władz wymienionych w § 17 ust. 1 pkt a) i e);
  3. orzekania w kwestiach zgodności ze Statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz PTM i jego oddziałów, z wyjątkiem decyzji władz wymienionych w § 17 ust. 1 pkt a) i e);
  4. rozpatrywania odwołań członków PTM od decyzji o skreśleniu podjętych przez Zarząd Główny i zarządy oddziałów.
 2. Sąd Koleżeński może wymierzyć członkowi PTM kar upomnienia lub wykluczyć go z grona członków PTM.

§ 27
(działanie Sądu Koleżeńskiego)

 1. Postępowanie w sprawach określonych w § 26 ust. 1 pkt a) Sąd Koleżeński prowadzi na wniosek Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej.
 2. Postępowanie w sprawach określonych w § 26 ust. 1 pkt b), c), d) Sąd Koleżeński prowadzi na wniosek członka lub grupy członków PTM.
 3. Przed Sądem Koleżeńskim Zarząd Główny lub Komisj Rewizyjną reprezentuje upoważniony członek zwyczajny PTM.
 4. Sąd Koleżeński składa się z siedmiu członków wybieranych przez Zgromadzenie Delegatów spośród członków zwyczajnych o stażu co najmniej 10 lat.
 5. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 6. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach PTM. Członkiem Sądu Koleżeńskiego nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 7. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów w składzie trzyosobowym lub picioosobowym. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego.
 8. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego z wyjątkiem spraw wymienionych w § 26 ust. 1. pkt d) służy odwołanie do Zgromadzenia Delegatów.
 9. Tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa jego regulamin, który przewiduje także tryb odwoławczy.

ROZDZIAŁ V.
Oddziały PTM

§ 28
(powoływanie i rozwiązywanie oddziałów)

 1. Oddział jest powoływany przez Zgromadzenie Delegatów, większością dwóch trzecich głosów na wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych, którzy chcą należeć do nowo powołanego oddziału.
 2. Oddział, w którym liczba członków zwyczajnych trwale spadła poniżej dziesiciu, może zostać rozwiązany przez Zgromadzenie Delegatów większością dwóch trzecich głosów, na wniosek Zarządu Głównego lub walnego zebrania tego oddziału.
 3. W razie rozwiązania oddziału zgromadzony przezeń majątek pozostaje własnością PTM.

§ 29
(walne zebranie oddziału)

 1. W walnym zebraniu oddziału może uczestniczyć z głosem stanowiącym każdy członek zwyczajny tego oddziału.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania oddziału zarząd oddziału powiadamia członków oddziału co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania.
 3. Zwyczajne walne zebranie oddziału zwołuje zarząd oddziału co najmniej raz na trzy lata.
 4. Nadzwyczajne walne zebranie oddziału zwołuje zarząd oddziału:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek komisji rewizyjnej oddziału;
  3. na wniosek co najmniej jednej dziesiątej liczby członków oddziału.
 5. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania oddziału musi zawierać propozycje porządku dziennego i projekty uchwał, które miałyby zostać podjte.
 6. Zarząd oddziału zobowiązany jest zwołać walne zebranie oddziału w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt b), c).
 7. Walne zebranie oddziału wybiera i odwołuje władze wymienione w § 17 ust. 2 pkt b), c).
 8. Walne zebranie oddziału jest prawomocne bez względu na liczb obecnych, jeżeli spełniony został wymóg określony w ust. 2.
 9. Uchwały walnego zebrania oddziału zapadają zwykłą większością głosów.

§ 30
(władze oddziału i zakres ich działania)

 1. Do zadań zarządu oddziału należy:
  1. organizacja prac oddziału na rzecz statutowych celów PTM;
  2. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych;
  3. prowadzenie ewidencji członków oddziału;
  4. przekazywanie Zarządowi Głównemu informacji o zmianach w ewidencji członków oraz zmianach składu władz wybieralnych oddziału;
  5. przekazywanie Zarządowi Głównemu treści uchwał i protokołów walnego zebrania oddziału, zarządu i komisji rewizyjnej oddziału;
  6. składanie walnemu zebraniu oddziału sprawozdania z działalności oddziału;
  7. przekazywanie komisji rewizyjnej oddziału danych dotyczących oddziału.
 2. Do zadań komisji rewizyjnej oddziału należy:
  1. kontrolowanie działalności zarządu oddziału;
  2. składanie wniosków z kontroli na walnym zebraniu oddziału;
  3. składanie wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu oddziału.
 3. W skład zarządu oddziału wchodzi co najmniej trzech członków, w tym prezes, wiceprezes, skarbnik. Wyboru na odpowiednie funkcje dokonuje walne zebranie oddziału.
 4. Uchwały zarządu oddziału zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku rów- nej liczby głosów decyduje głos prezesa.
 5. W skład komisji rewizyjnej oddziału wchodzi co najmniej trzech członków. Komisja rewizyjna oddziału wybiera ze swojego składu przewodniczącego.
 6. Uchwały komisji rewizyjnej oddziału zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 7. W przypadku ustąpienia z zarządu oddziału lub ustania członkostwa członka zarządu oddziału, zarząd oddziału lub w jego zastpstwie komisja rewizyjna oddziału zarządza wybory uzupełniające na wakujące stanowisko na najbliższym walnym zebraniu oddziału.
 8. W przypadku ustąpienia z zarządu oddziału lub ustania członkostwa: prezesa lub co najmniej połowy składu zarządu, zarząd oddziału lub komisja rewizyjna oddziału zarządza wybory całego zarządu oddziału na zwołanym niezwłocznie walnym zebraniu oddziału.
 9. W przypadku ustąpienia z zarządu oddziału lub ustania członkostwa wiceprezesa lub skarbnika zarząd oddziału może powierzyć pełnienie tych obowiązków, do chwili przeprowadzenia wyborów, członkowi zwyczajnemu należącemu do tego oddziału.
 10. W przypadku ustąpienia z komisji rewizyjnej oddziału lub ustania członkostwa co najmniej połowy jej członków zarząd oddziału lub komisja rewizyjna oddziału zarządza wybory całej komisji rewizyjnej oddziału na zwołanym niezwłocznie w trybie nadzwyczaj- nym walnym zebraniu oddziału.
 11. W przypadku ustąpienia z komisji rewizyjnej oddziału lub ustania członkostwa członków w liczbie mniejszej od połowy składu komisji rewizyjnej oddziału zarząd oddziału lub komisja rewizyjna oddziału zarządza wybory uzupełniające na wakujące stanowiska na najbliższym walnym zebraniu oddziału.

ROZDZIAŁ VI.
Składki członkowskie i majątek PTM

§ 31
(majątek i gospodarka finansowa)

 1. Majątek PTM stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. źródłami powstawania majątku PTM są:
  1. składki członkowskie;
  2. pomoc rzeczowa i finansowa ze strony członków wspierających;
  3. subwencje oraz dotacje władz i instytucji państwowych;
  4. darowizny i zapisy pochodzące od osób fizycznych i prawnych;
  5. wpływy ze sprzedaży wydawnictw i działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
  6. dochody z ofiarności publicznej;
  7. dochody z majątku PTM.
 3. środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Zarządu Głównego PTM lub rachunkach bankowych oddziałów PTM. Wpłaty gotówkowe winny być, po uwzgldnieniu bieżących potrzeb, przekazane na te rachunki.
 4. PTM prowadzi gospodark finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi organizacje pożytku publicznego. Okresem obrachunkowym PTM jest rok kalendarzowy.

§ 32
(składki członkowskie)

 1. Wysokość rocznych składek członkowskich - podstawowej i ulgowej - ustala Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego nie później niż do 30 września roku poprzedniego.
 2. Sposób poboru składek ustala Zarząd Główny, nie później niż do końca roku poprzedniego. W przypadku nieprzyjcia odpowiednich uchwał obowiązują stawki i sposób poboru obowiązujące w poprzednim roku.
 3. Członkowie są obowiązani wnosić składki członkowskie za dany rok do końca marca tego roku.
 4. Nowo przyjci członkowie wpłacają składk członkowską w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o przyjciu w poczet członków PTM.
 5. Członek zwyczajny opłaca składk podstawową z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 9.
 6. Składk ulgową może opłacać członek zwyczajny:
  1. trwale niezdolny do pracy lub emerytowany,
  2. odbywający studia (w tym doktoranckie) i nigdzie niepracujący,
  3. bdący małżonkiem członka zwyczajnego opłacającego składk podstawową,
  4. niezatrudniony, ani nieprowadzący działalności gospodarczej od co najmniej roku,
  5. będący członkiem towarzystwa, z którym PTM zawarło umowę o wzajemnym członkostwie (o ile umowa przewiduje taką obniżkę).
 7. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek.
 8. Członek wspierający bdący osobą fizyczną opłaca składk roczną w wysokości co najmniej dziesiciu składek ulgowych.
 9. Pracownicy zatrudnieni w wymiarze co najmniej pół etatu i doktoranci uczelni lub jednostki badawczej bdącej członkiem wspierającym są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej, o ile ich macierzysta jednostka opłaca składk roczną niemniejszą niż iloczyn wysokości składki ulgowej przez minimum z liczby sto oraz liczby matematyków zatrudnionych w pełnym wymiarze zaokrąglonej do pełnych dziesiątek w gór.
 10. W przypadku zaległości w opłacaniu składek, przekraczającej 6 miesicy, członek zwyczajny lub wspierający traci prawa członkowskie wymienione w § 14 ust. 1, pkt d).

§ 33
(oświadczenia woli i zobowiązania)

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i zobowiązań majątkowych PTM wymagane są dwa podpisy: prezesa lub upoważnionego przez niego wiceprezesa oraz skarbnika lub pełnomocnika ustanowionego w tym celu przez Zarząd Główny.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa albo pełnomocnika lub pełnomocników ustanowionych w tym celu przez Prezesa PTM.
 3. PTM może zaciągać zobowiązania majątkowe w ramach swojego budżetu.
 4. Zabronione jest:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem PTM w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób im bliskich w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. przekazywanie majątku PTM na rzecz jego członków lub pracowników oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to nastpuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych;
  3. wykorzystywanie majątku PTM na rzecz jego członków lub pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystywanie to wynika ze statutowych celów PTM;
  4. dokonywanie zakupu na szczególnych warunkach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy PTM oraz osoby im bliskie.

ROZDZIAŁ VII.
Postanowienia końcowe i przepisy przejściowe

§ 34
(przepisy przejściowe)

 1. Kadencja władz PTM wybranych w roku 2005 lub 2006 trwa do dnia 31 grudnia 2007.
 2. Członkowie zagraniczni PTM stają się z dniem wejścia w życie statutu członkami zwyczajnymi. Jeśli w terminie 3 miesicy nie zadeklarują, do którego oddziału chcą należeć, zostaną przypisani do Oddziału Warszawskiego.
 3. Członkowie zwyczajni, którzy na podstawie wcześniejszych uchwał są zwolnieni z opłacania składek członkowskich, zachowują te uprawnienia.

§ 35
(sprawy nieuregulowane)

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Stefan Jackowski
Prezes PTM

ZałącznikSize
Statut PTM125.16 KB
Statut archiwalny37.09 KB