Regulamin konkursu im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę

Regulamin Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza
na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę

§1

Konkurs PTM im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

§2

Konkurs nosi imię Witolda Wilkosza (1891–1941), profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, autora książek i pogadanek radiowych popularyzujących matematykę, kuratora Kółka Matematyczno-Fizycznego Uczniów UJ, redaktora serii wydawniczej „Bibljoteczka Kółka Mat.-Fiz. U.U.J.”.

§3

Sponsorem Konkursu jest Uniwersytet Jagielloński, zwany dalej Sponsorem. Sponsor Konkursu został powołany Uchwałą Zarządu Głównego PTM Nr 18/2022/zg.

§4

Celem prac zgłaszanych na Konkurs powinna być popularyzacja matematyki. Prace powinny zostać przygotowane w formie opracowania pisemnego. Poza tym zastrzeżeniem, charakter prac oraz zakres popularyzowanej matematyki nie jest w żaden sposób ograniczony.

§5

Konkurs za dany rok kalendarzowy zostaje ogłoszony do końca lutego tego roku.

§6

Oddział Krakowski PTM przesyła ogłoszenie o Konkursie do ZG PTM i do innych oddziałów PTM oraz umieszcza to ogłoszenie wraz z listą wymaganych dokumentów na swojej stronie internetowej. Informacje o Konkursie muszą zawierać link do strony z regulaminem konkursu.

§7

Na Konkurs można zgłaszać zarówno prace już opublikowane (tak artykuły w czasopismach poświęconych popularyzacji nauki, jak i pismach innego rodzaju), przyjęte do druku, zgłoszone do druku, jak i jedynie nadesłane na Konkurs. Praca nadesłana na Konkurs może być zgłoszona przez autora do publikacji w wybranym przez niego czasopiśmie zarówno w trakcie trwania Konkursu, jak i po ogłoszeniu wyników.

§8

W Konkursie mogą brać udział studenci studiów I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wyższych uczelni działających w Polsce lub zespoły autorskie, składające się z co najwyżej trzech osób, wśród których co najmniej jedna jest studentem studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wyższej uczelni, z zastrzeżeniem paragrafów 9 i 10.

Za studenta studiów I stopnia uważa się również absolwenta studiów I stopnia do końca roku kalendarzowego, w którym absolwent ukończył studia I stopnia.

§9

Żadna z osób stających do Konkursu nie może w momencie zgłoszenia pracy posiadać tytułu magistra matematyki ani stopnia doktora z dowolnej dyscypliny nauki.

§10

W przypadku zgłaszania do Konkursu pracy już opublikowanej, dopuszczalny jest udział w Konkursie osób posiadających tytuł magistra matematyki, jeśli praca została opublikowana w roku, za który konkurs został ogłoszony lub w roku poprzednim oraz w momencie zgłoszenia pracy do druku autor (żaden z członków zespołu autorskiego) nie posiadał jeszcze tego tytułu.

§11

Uczestnik Konkursu może w danej edycji Konkursu zgłosić więcej niż jedną pracę, może również zgłosić zestaw prac traktowany jako całość. Uczestnik Konkursu może brać udział w Konkursie w więcej niż jednym zespole autorskim.

§12

Zgłoszenie pracy na Konkurs za dany rok należy przesłać drogą elektroniczną, w sposób opisany w ogłoszeniu o bieżącej edycji Konkursu – do dnia 30 września tegoż roku. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do 30 grudnia roku edycji Konkursu. Ogłoszenie wyników ma miejsce do 31 stycznia następnego roku.

§13

Zgłoszenie, o którym mowa w §12, powinno zawierać w szczególności:

  1. imię i nazwisko autora pracy lub imiona i nazwiska wszystkich członków zespołu autorskiego
  2. nazwę uczelni, w której autor (autorzy) studiują
  3. w przypadku, gdy w zespole autorskim jest osoba niebędąca studentem, informację, czy ta osoba ukończyła studia wyższe i jakie
  4. adres (adresy) e-mail autora (autorów)
  5. pracę zgłaszaną na Konkurs zapisaną w pliku z rozszerzeniem
  6. zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że autor jest studentem (lub absolwentem) studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w przypadku, o którym mowa w 10, zaświadczenie informujące o dacie zakończenia studiów matematycznych oraz zaświadczenie z redakcji czasopisma informujące o dacie nadesłania pracy do druku)
  7. oświadczenie uczestnika Konkursu o zgłoszeniu pracy na Konkurs
  8. oświadczenie autora (autorów) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz zgodzie na ujawnienie imienia, nazwiska oraz nazwy uczelni w przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia w

Trzy ostatnie pozycje należy nadesłać w postaci skanów dokumentów.

§14

Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia pracy na Konkurs drogą elektroniczną.

§15

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Jury Konkursu. Jury może korzystać z opinii zaproszonych do współpracy specjalistów.

§16

Jury Konkursu powoływane jest przez Zarząd Oddziału Krakowskiego PTM. Liczba członków Jury wynosi co najmniej 5. W skład jury Konkursu wchodzą przedstawiciele przynajmniej trzech ośrodków. Skład Jury Konkursu zostaje podany w ogłoszeniu o Konkursie. Kadencja Jury trwa trzy lata i rozpoczyna się rok po rozpoczęciu kadencji Zarządu Oddziału Krakowskiego PTM. Pracami Jury kieruje jego Przewodniczący, który składa protokół z prac Jury i werdykt Zarządowi OK PTM.

§17

Jeżeli w trakcie kadencji członek Jury Konkursu zrezygnuje z tej funkcji lub z innych powodów przestanie być członkiem Jury, Zarząd Oddziału Krakowskiego PTM powołuje na jego miejsce inną osobę. To samo dotyczy pełnienia funkcji przewodniczącego Jury.

§18

Jury może przyznać Nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia. O liczbie nagród i wyróżnień decyduje Jury.

§19

Przewodniczący Jury Konkursu ogłasza wyniki uczestnikom Konkursu drogą mailową. Jednocześnie przesyła on do prezesa Oddziału Krakowskiego PTM, prezesa PTM oraz ZG PTM protokół z posiedzenia jury wraz z przeznaczonym do upublicznienia krótkim opisem dokonań, będących podstawą przyznania nagród laureatom.

§20

Nagrody w Konkursie mogą być zarówno pieniężne, jak i rzeczowe.

§21

Wyniki Konkursu wraz z krótkim opisem dokonań laureatów ogłaszane są w Internecie: na stronach internetowych Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Oddziału Krakowskiego PTM.

§22

Uroczyste wręczenie dyplomów Konkursu odbywa się na imprezie PTM lub Studenckich Kół Naukowych, określanej co roku wspólnie przez ZG PTM i OK PTM. Sponsor Konkursu może mieć wpływ na miejsce wręczenia dyplomów.

ZałącznikSize
Regulamin konkursu im. Witolda Wilkosza33.83 KB