Regulamin Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                                    §1

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki, zwany dalej Konkursem jest organizowany corocznie przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

                                                                                                                                                    §2

Sponsorem Konkursu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, uczelnia, z którą związana była prof. Anna Zofia Krygowska, zwany dalej Sponsorem. Sponsor Konkursu został powołany Uchwałą Zarządu Głównego PTM Nr 8/1113/zg z dnia 9 kwietnia 2011 roku.

                                                                                                                                                  

§3

 1. Kolejna edycja Konkursu ogłaszana jest do końca lutego każdego roku na stronie internetowej Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego z terminem nadsyłania zgłoszeń do 30 września tego roku.
 1. Ogłoszenie o kolejnej edycji Konkursu jest przesyłane do ZG PTM i do innych oddziałów PTM.
 1. Ogłoszenie o kolejnej edycji Konkursu zawiera następujące informacje:
 1. link do strony z regulaminem Konkursu,
 1. wymagane informacje i oświadczenia oraz sposób, w jaki należy je przesłać,
 1. skład Jury,
 1. termin rozstrzygnięcia Konkursu.

§4

 1. Przedmiotem Konkursu są prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki: publikacje, prace licencjackie, prace magisterskie, a także wszelkie inne prace mające znaczenie dla dydaktyki matematyki.
 1. Uczestnikiem Konkursu może być:
 1. student uczelni wyższej działającej w Polsce,
 1. absolwent uczelni wyższej działającej w Polsce przedkładający na Konkurs swą pracę magisterską (licencjacką) w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia uzyskania tytułu magistra (licencjata).
   

§5

 1. Zgłoszenie pracy do Konkursu należy przesłać w terminie określonym w §3 pkt. 1, w sposób określony w ogłoszeniu o Konkursie.
 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. imię i nazwisko autora, nazwę uczelni, w której autor studiuje lub w której uzyskał tytuł zawodowy,
 2. adres e-mail autora,
 3. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status autora, o którym mowa w §4 ust.2,
 4. oświadczenie autora pracy o zgłoszeniu jej na Konkurs,
 5. oświadczenie autora o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz zgodzie na ujawnienie danych (imienia, nazwiska, nazwy uczelni) na stronie PTM w przypadku zostania laureatem w Konkursie,
 6. pracę zgłaszaną na Konkurs,
 7. streszczenie pracy zgłaszanej na Konkurs.
 1. Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku drogą elektroniczną.
   

§6

 1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Jury Konkursu. Jury może korzystać z opinii zaproszonych do współpracy specjalistów.
 1. Jury może przyznać Nagrody I, II i III stopnia lub wyróżnienie. O liczbie przyznanych nagród decyduje Jury. Decyzja Jury jest ostateczna.
 1. Jury Konkursu może zaprosić autora nagrodzonej pracy do wygłoszenia referatu na jej temat i udziału w dyskusji na seminarium lub konferencji dydaktycznej.

§7

 1. Jury Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej powoływane jest przez Zarząd Oddziału Krakowskiego PTM na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się rok po rozpoczęciu kadencji Zarządu Oddziału Krakowskiego PTM, w terminie do końca lutego roku rozpoczynającego kadencję Jury. Liczba członków Jury wynosi od 5 do 9 osób. W skład Jury wchodzą przedstawiciele przynajmniej trzech ośrodków. Pracami Jury kieruje jego Przewodniczący. W skład Jury wchodzi przedstawiciel Sponsora oraz przedstawiciel Zarządu Oddziału Krakowskiego PTM. O każdej zmianie w składzie Jury sekretarz Oddziału Krakowskiego ma obowiązek poinformować Prezesa PTM i Sekretarza PTM w terminie do 7 dni roboczych. Decyzje Jury podejmowane są zwykłą większością głosów.
 1. Rodzaje nagród (rzeczowa lub finansowa) oraz wysokości nagród finansowych każdej edycji Konkursu ustala Zarząd Oddziału Krakowskiego PTM w ramach środków własnych i środków zapewnionych przez Sponsora Konkursu.
 1. Jury rozstrzyga Konkurs nie później niż 30 grudnia roku, w którym praca została zgłoszona i sporządza protokół, który podpisują członkowie Jury uczestniczący w wyborze laureata.
 1. Wyniki Konkursu przekazane są laureatom drogą mailową przez Przewodniczącego Jury. Jednocześnie Przewodniczący Jury przesyła do Prezesa Oddziału Krakowskiego PTM, Prezesa PTM oraz ZG PTM protokół z posiedzenia Jury wraz z przeznaczonym do upublicznienia krótkim opisem dokonań laureata będących podstawą przyznania nagrody.
   
 2. Wyniki Konkursu wraz krótkim opisem dokonań laureata są upublicznione na stronie PTM oraz na stronie Oddziału Krakowskiego PTM, do 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po ogłoszeniu Konkursu.
   
 3. Uroczyste wręczenie dyplomów odbywa się w miejscu i czasie, określanych co roku wspólnie przez Zarząd Oddziału Krakowskiego PTM i Sponsora Konkursu, o czym laureaci są informowani niezwłocznie po podjęciu tej decyzji.