Regulamin Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                                    §1

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki, zwany dalej Konkursem jest organizowany corocznie przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

                                                                                                                                                    §2

Sponsorem Konkursu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, uczelnia, z którą związana była prof. Anna Zofia Krygowska, zwany dalej Sponsorem. Sponsor Konkursu został powołany Uchwałą Zarządu Głównego PTM Nr 8/1113/zg z dnia 9 kwietnia 2011 roku.

                                                                                                                                                    §3

1. Kolejna edycja Konkursu ogłaszana jest do 31 marca każdego roku na stronie internetowej Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego z terminem nadsyłania 
    zgłoszeń do 15 grudnia tegoż roku.

2. Ogłoszenie o kolejnej edycji Konkursu zawiera informacje o:
     a. regulaminie Konkursu;
     b. wymaganych informacjach i oświadczeniach oraz sposobie, w jaki należy je przesłać;
     c. składzie jury;
     d. terminie rozstrzygnięcia Konkursu.

                                                                                                                                                   §4

1. Przedmiotem Konkursu są prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki: publikacje, prace licencjackie, prace magisterskie, a także wszelkie inne prace mające znaczenie dla
    dydaktyki matematyki.

2. Uczestnikiem Konkursu może być:
    a. student uczelni wyższej działającej w Polsce;
    b. absolwent uczelni wyższej działającej w Polsce przedkładający na Konkurs swą pracę magisterską (licencjacką) w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia uzyskania tytułu
        magistra (licencjata).

                                                                                                                                                   §5

1. Zgłoszenie pracy do Konkursu należy przesłać do dnia 15 grudnia roku, w którym ogłoszony jest Konkurs w sposób opisany w ogłoszeniu o bieżącej edycji Konkursu.
   
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
   a. imię i nazwisko autora, nazwę uczelni, w której autor studiuje lub w której uzyskał tytuł zawodowy;
   b. adres e-mail autora;
   c. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status autora, o którym mowa w §4 ust.2;
   d. oświadczenie autora pracy o zgłoszeniu jej na Konkurs;
   e.  oświadczenie autora o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz zgodzie na ujawnienie danych (imienia, nazwiska, nazwy uczelni)
       na stronie PTM w przypadku zostania laureatem lub osobą wyróżnioną w Konkursie;
   f. pracę zgłaszaną na konkurs.

                                                                                                                                                   §6

1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury Konkursu. Jury może korzystać z opinii zaproszonych do współpracy specjalistów.

2. Jury Konkursu może zaprosić autora nagrodzonej pracy do wygłoszenia 30-minutowego referatu na jej temat i udziału w dyskusji na Seminarium  prowadzonym w Instytucie
    Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

                                                                                                                                                   §7

1. Jury Konkursu o nagrodę im. Anny Zofii Krygowskiej, powoływane jest przez Zarząd Oddziału Krakowskiego PTM, w terminie do końca pierwszego kwartału roku rozpoczynającego
    kadencję jury. Liczba członków jury wynosi od pięciu do dziewięciu osób. Pracami jury kieruje jego przewodniczący. W skład jury wchodzi przedstawiciel Sponsora oraz członek
    Zarządu Oddziału Krakowskiego PTM. O kazdej zmianie w składzie jury sekretarz Oddziału Krakowskiego PTM ma obowiązek poinformować Prezesa PTM i Sekretarza PTM w
    terminie do 7 dni roboczych. Decyzje jury podejmowane są zwykłą większością głosów. Kadencja jury trwa trzy lata.

2. Rodzaje nagród (rzeczowa lub finansowa) oraz wysokości nagród finansowych każdej edycji Konkursu ustala Zarząd Oddziału Krakowskiego PTM w ramach środków własnych
    i środków zapewnionych przez Sponsora Konkursu.

3. Jury rozstrzyga Konkurs nie później niż do 31 marca roku następnego, sporządza się protokół, który podpisują członkowie jury uczestniczący w wyborze laureata i przekazuje go
    Zarządowi Oddziału Krakowskiego PTM.

4. Jury ogłasza decyzję o wyłonieniu laureatów Konkursu w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej Oddziału Krakowskiego PTM. W komunikacie podaje się również
    informację o miejscu i terminie wręczenia nagród.

5. Oddział Krakowski PTM powiadamia laureatów Konkursu o przyznaniu nagród oraz miejscu i terminie ich wręczenia drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu
    konkursowym.