9. edycja Międzynarodowej Nagrody Banach Prize rozstrzygnięta

9. edycja Międzynarodowej Nagrody Banach Prize rozstrzygnięta

Anna Szymusiak z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzymała tegoroczną nagrodę The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences za rozprawę doktorską zatytułowaną Minimization of the entropy of measurement for symmetric POVMs and their informational power.
Nagroda zostanie wręczona w Lublinie podczas  8. Forum Matematyków Polskich, 18- 22 września 2017.

kj /03-06-2017

Wyróżniona praca doktorska została napisana pod kierunkiem promotora – dr. hab. Wojciecha Słomczyńskiego (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).

Z uzasadnienia werdyktu  jury.
„Nagrodzona rozprawa dotyczy teorii informacji kwantowej, dziedziny leżącej na pograniczu matematyki oraz fizyki teoretycznej. Mówiąc bardzo ogólnie, przedmiotem tej teorii jest próba odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób informacja jest przechowywana oraz przetwarzana w układach kwantowych? Nieco upraszczając, przedmiotem badań laureatki było bardziej konkretne pytanie: które spośród stanów kwantowych są możliwie najbliższe (z punktu widzenia teorii informacji) stanom klasycznym, a które są od nich najbardziej oddalone (czyli najbardziej ,,kwantowe’’). Pytanie to ma zarazem głęboki sens fizyczny oraz jest interesujące z czysto matematycznego punktu widzenia. Dowody uzyskanych przez nią wyników wykorzystują szeroką paletę narzędzi z bardzo różnych dziedzin matematyki: analizy, analizy funkcjonalnej, teorii aproksymacji, teorii grup oraz teorii niezmienników. Wyniki zawarte w rozprawie doktorskiej laureatki oraz inne wyniki, bezpośrednio z rozprawą związane, zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach z dziedziny fizyki (Physical Review A), fizyki matematycznej (Journal of Physics A) oraz teorii informacji kwantowej (Quantum Information Processing).”

 

 

 

Laureatka została wybrana, w drodze głosowania jury, spośród trzech osób nominowanych wcześniej, w pierwszym etapie konkursu.

Pozostałymi nominowanymi są:
- Matteo Marcozzi (University of Helsinki, FI), tytuł rozprawy: Kinetic Theory and renormalization group methods for time dependent stochastic systems;
- Elefterios Soultanis (IM PAN, Warszawa, PL & University of Helsinki, FI), tytuł rozprawy: Quasiconformal and p-energy minimizing maps between metric spaces.

Dodajmy, że na dziewiątą edycję nagrody The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences, wpłynęło 8 rozpraw doktorskich, w tym 2 z Finlandii, 1 z Litwy, 1 z Polski, 2 z Ukrainy i 2 z Węgier.

Nagroda The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences jest wspólnym przedsięwzięciem firmy Ericsson i Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Fundatorem jest firma Ericsson.
Nagroda stanowi wyraz uznania dla znaczenia matematyki  i roli, jaką myślenie matematyczne odgrywa we współczesnym świecie. Celem ustanowienia Nagrody jest promocja i wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy w dziedzinie nauk matematycznych.
Więcej o Nagrodzie na portalu:
http://banachprize.org/

kj / 03-06-2017