Zarząd Główny PTM w latach 2008-2010

Informacje biograficzne

Prezes Stefan Jackowski, profesor, Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego; zainteresowania badawcze: topologia algebraiczna,algebra homologiczna; funkcje: dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 1990-96 i 1999-2005; czł. Senatu UW 2005-08; czł. komitetów redakcyjnychczasopism: Algebraic & Geometric Topology, Banach Center Publications, Fundamenta Mathematicae, Journal of Homotopy andRelated Structures.

Wiceprezes Bogusław Hajduk, dr hab., Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego; zainteresowania badawcze: topologia, geometria;funkcje: prezes Oddz. Wrocławskiego PTM 2003-2005.

Wiceprezes Paweł Walczak, profesor, Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego i Instytut Matematyczny PAN; zainteresowaniabadawcze: geometria różniczkowa, teoria foliacji; funkcje: kierownik Oddz. IMPAN w Łodzi; czł. KomitetuMatematyki PAN 1997-2003, czł. Senatu UŁ 1999-2005; prezes Oddz. Łódzkiego PTM 2001-05.

Sekretarz Maciej Czarnecki, dr, Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego; zainteresowania badawcze: geometriaróżniczkowa, teoria foliacji; funkcje: skarbnik Oddz. Łódzkiego PTM 2003-05.

Skarbnik Krystyna Jaworska, dr, Instytut Matematyki i Kryptologii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie; zainteresowania badawcze:równania różniczkowe cząstkowe, rozwinięcia asymptotyczne.

Członek Zarządu Głównego (ZG) Henryk Hudzik, profesor, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;zainteresowania badawcze: analiza matematyczna i funkcjonalna, geometria przestrzeni Banacha; funkcje: red. CommentationesMathematicae, czł. komitetów redakcyjnych czasopism: Global Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, International Journal of Pure and Applied Mathematics,Journal of Function Spaces and Applications, Journal of Mathematics and Applications, Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute,ScientiaeMathematicae Japonicae, Science & Technology, Thai Journal of Mathematics, prezes Oddz. Poznańskiego 2000-02, prodziekan Wydziału Matematyki iFizyki UAM 1990-93; prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM 2002-05, czł. Senatu UAM 2000-03 i od 2005.

Członek ZG Wojciech Okrasiński, profesor, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego; zainteresowania badawcze:zastosowania matematyki; funkcje:

Członek ZG Andrzej Pelczar, profesor, Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; zain- teresowaniabadawcze: analiza matematyczna, równania różniczkowe, układy dynamiczne, historia matematyki; funkcje:Wiadomości Matematycznych. rektor UJ1990-93, przew. Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 1996-2002, prezes PTM 1987-1991, wiceprezes PTM 1985-87, czł. ZG 1991-2005, czł. Komitetu Matematyki PAN, czł. korespondent Polskiej AkademiiUmiejętności, wiceprezes Europejskiego Towarzystwa Matematycznego 1997-2000, czł. komitetu redakcyjnego

Członek ZG Krystyna Skórnik, dr, Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego; zainteresowania badawcze: zastosowania matematyki;funkcje: prezes Oddziału Górnośląskiego PTM

Członek Komisji Rewizyjnej (KR) Antoni L. Dawidowicz, dr hab., Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; zainteresowaniabadawcze: teoria prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, teoria procesów stochastycznych, równania różniczkowe cząstkowe, zastosowania matematyki w biologii i medycynie;funkcje: skarbnik Oddz. Krakowskiego 1979-81, przew. Komisji Popularyzacji i Szkolnictwa Średniego Oddz. Krakowskiego 1981-87; czł. KR od 1995, przew. KR od 2003,przew. Jury Konkursu Prac Uczniowskich z Matematyki od 1993.

Członek KR Stefania Krasińska, dr, em. adiunkt Politechniki Śląskiej; zainteresowania badawcze: teoria sterowania;funkcje: czł. KR 1991-2005, przew. KR 1997-2003.

Członek KR Ewa Schmeidel, dr, Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej.

Członek KR PTM Stanisław Sędziwy, profesor, Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; zainteresowania badawcze: analizamatematyczna, równania różniczkowe zwyczajne, metody numeryczne, zastosowania ww. w naukach przyrodniczych; funkcje: kier. Katedry Metod NumerycznychInstytutu Informatyki UJ, red. Schedae Informaticae, członek KR PTM 1991-93, 1999-2001.