Dariusz Wrzosek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa za rok 2015

Dariusz Wrzosek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa za rok 2015

Dariusz Wrzosek z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Hugona Steinhausa za całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nieskończenie wymiarowych układów dynamicznych do wyjaśnienia wpływu drapieżnictwa ryb na rozkład gęstości planktonu zwierzęcego. Wręczenie Nagrody, która ma postać matematycznej statuetki, nastąpi w Olsztynie podczas 7. Forum Matematyków Polskich, 12-17 września 2016.
 
kj / 06-04-2016 

W uzasadnieniu decyzji czytamy:
Jury pragnie szczególnie wyróżnić trzy obszary osiągnięć Laureata. Prace dotyczące równań opisujących zjawiska koagulacji i fragmentacji, gdzie otrzymano ważny rezultat dotyczący procesu żelacji. Prace te przyczyniły się do wzrostu zainteresowania tym modelaem i znajdują zastosowania w wielu naukach stosowanych, np. w chemii polimerów. Drugim ważnym obszarem aktywności profesora Wrzoska jest badanie równań opisujacych zjawisko chemotaksji w biologii i medycynie. Badania te dotyczą modeli typu Kellera-Segala, a za najbardziej znaczący wynik należy uznać pracę, w której udowodniono formowanie się osobliwości oraz tworzenie wzorców przestrzennych. Jest to piękny przykład wykorzystania zaawansowanych metod matematycznych do zrozumienia zjawisk biologicznych.
Zdaniem jury, najważniejsze osiągnięcie profesora Dariusza Wrzoska z zakresu zastosowań matematyki dotyczy modelowania gęstosci rozkładu wiekowego dafni. Prace te, powstałe w ścisłej współpracy z hydrobiologami, zaowocowały stworzeniem modelu matematycznego, który w sposób zgodny z empirycznymi obserwacjami pozwolił opisać efekt drapieżnictwa ryb na rozwój planktonu oraz przewidzieć efekty różnych strategii drapieżników.
[Koniec cytatu]
 

Profesor Dariusz Wrzosek urodził się w roku 1964. Od momentu rozpoczęcia studiów do dnia dzisiejszego, związany jest z Uniwersytetem Warszawskim. W 1987 roku ukończył Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł magistra matematyki. Sześć lat później, również na UW, obronił rozprawę doktorską Analiza układów równań różniczkowych opisujących zjawiska nieliniowe w półprzewodnikach napisaną pod kierunkiem profesora Marka Niezgódki, otrzymując w dniu 4 listopada 1993 roku stopień doktora nauk matematycznych. W dniu 23 listopada 2000 roku nadano mu stopień doktora habilitowanego za pracę pod tytułem Nieskończone układy równań typu reakcja-dyfuzja w teorii koagulacji-fragmentacji. W dniu 25 stycznia 2011 roku otrzymał tytuł profesora. Dariusz Wrzosek pracuje w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie pełni funkcję prodziekana do spraw finansowych Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Wypromował trzech doktorów nauk.
Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 2007 roku.

Profesor Wrzosek jest uznanym w świecie matematykiem zajmującym się badaniem układów nieliniowych równań cząstkowych, będących matematycznym opisem procesów biologicznych, chemicznych lub fizycznych.
Jego zainteresowania badawcze ewoluowały z biegiem czasu, ale zawsze miały ścisły związek z zastosowaniami matematyki w innych naukach.
Rozprawa doktorska dotyczyła analizy układu trzech równań parabolicznych ( w tym dwóch nieliniowych) opisującego ewolucję gęstości elektronów i dziur w półprzewodniku.
Następnie zajął się matematycznym modelowaniem zjawiska koagulacji i fragmentacji molekuł. Problematyka ta pojawiła się za czasów Mariana Smoluchowskiego, jednakże dopiero prace Profesora Wrzoska przyczyniły się do zwrócenia uwagi na te zagadnienia, matematyków z innych dziedzin, takich jak analiza nieliniowa czy procesy stochastyczne. Obecnie modele tego typu zyskały zastosowanie zarówno w chemii (chemia polimerów) jak i w medycynie (modelowanie początkowych stadiów choroby Alzheimera).

Następnie Dariusz Wrzosek zajął się badaniem zmodyfikowanego układu równań chemotaksji opisującego proces agregacji komórek.  Inny nurt jego pracy związany jest z układem równań opisującym proces morfogenezy.
Kolejnym obszarem zainteresowań tegorocznego laureata Nagrody PTM im. Hugona Steinhausa jest modelowanie wpływu ryb planktonożernych na zagęszczanie zooplanktonu. Model, który powstał we współpracy z hydrobiologami uwzględnia różne strategie drapieżnika. Matematycznie model realizuje się jako układ nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych pierwszego rzędu z nielokalnym warunkiem brzegowym.

Profesor Dariusz Wrzosek wywarł istotny wpływ na rozwój i zastosowanie metod matematycznych w biologii. Jest uznanym specjalistą w tej dziedzinie, licznie cytowanym. Opublikował 35 prac naukowych i 10 innych prac, w tym podręcznik akademicki. Przeważająca część artykułów ukazała się w czasopismach określanych jako prestiżowe.

Więcej informacji o Laureacie pod adresem:
http://www.mimuw.edu.pl/~darekw/

kj / 06-04-2014