Doktor Einar Fredriksson członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Doktor Einar Fredriksson członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Matematycznego

W uznaniu szczególnych zasług dla upowszechniania w świecie polskiej myśli matematycznej oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę z Polskim Towarzystwem Matematycznym i znaczące wspieranie jego działalności, Dr Einar Fredriksson otrzymał godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Uchwałę o nadaniu Dr Einarowi Fredrikssonowi członkostwa honorowego podjęło Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu 15 czerwca 2013 roku. Wręczenie dyplomu nastąpiło 11 października 2013 roku w Warszawie, podczas otwarcia konferencji Andrzej Mostowski Centenary Conference-Mostowski 100.
kj/ 23-09-2013

Dr Einar Fredriksson, dyrektor wydawnictwa IOS Press, od kilkudziesięciu lat związany jest z polskimi środowiskami matematyków i informatyków. Kontakty naukowe datują się od uczestnictwa w wykładach profesora Andrzeja Mostowskiego w czasie  szkoły letniej dla logików w Vasa (Finlandia) w 1964 roku. W latach 1965-1966 Einar Fredriksson przebywał w Polsce jako stypendysta, by pod kierunkiem promotora Profesora Mostowskiego przygotowywać rozprawę doktorską zatytułowaną Algebraic relational models of some calculi weaker than predicate logic.

W roku 1969 dr Einar Fredriksson podjął pracę w wydawnictwie naukowym  North Holland i nadal współpracował z profesorem Mostowskim w ramach działalności związanej z publikacjami książek w serii Studies in Logic and the Foundations of Mathematics oraz tomów czasopisma Annals of Mathematical Logic, którego redaktorem był profesor Andrzej Mostowski.

W latach 70-tych ubiegłego stulecia, niedługo po powstaniu pod patronatem PTM czasopisma Fundamenta Informaticae, dr Einar Fredriksson zapewnił warunki do publikacji tego tytułu w renomowanym wydawnictwie North Holland, stwarzając w owym czasie młodemu czasopismu niejako  okno na świat. Z chwilą założenia w roku 1987 w Amsterdamie wydawnictwa naukowego IOS Press,  Einar Fredriksson zaproponował redakcji Fundamenta Informaticae dalsze publikowanie czasopisma w tym nowym, kierowanym przez siebie wydawnictwie.

Po śmierci profesora Mostowskiego (1975), dr Einar Fredriksson przez dziesięciolecia prowadził bardzo aktywną działalność związaną z promocją, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, wyników naukowych matematyków oraz informatyków polskich, co przejawiało się m.in. w nadaniu wysokiej rangi naukowej czasopismu Fundamenta Informaticae i w jego promocji w międzynarodowym środowisku naukowym. Poświęcał tej sprawie dużo czasu i środków, włączając czasopismo do promocji na licznych konferencjach naukowych na całym świecie oraz promując je w wielu uniwersytetach i placówkach naukowych, w tym nawet w dalekich Chinach. Zadbał o wprowadzenie Fundamenta Informaticae na tzw. listę filadelfijską, ale też, co ma niebagatelne znaczenie, zapewnił dostępność czasopisma na rynku polskim ustalając niezwykle promocyjne ceny prenumeraty. Ogromne znaczenie miało i ma wsparcie udzielane przez dr Einara Fredrikssona redakcji Fundamenta Informaticae  umożliwiające przygotowywanie w Warszawie kolejnych zeszytów do druku.

Dr Einar Fredriksson wykazywał zawsze wielką otwartość na działania zmierzające do promocji matematyków i informatyków polskich w świecie. Zarówno tych, którzy już odeszli, jak i tych, którzy aktywnie pracują. Był i jest żywo zainteresowany publikowaniem w wydawnictwie IOS Press zbiorów prac wybitnych naukowców polskich. IOS Press wydało także szereg książek poświęconych działalności naukowej wybitnych polskich matematyków i informatyków,  profesorów Andrzeja Mostowskiego, Heleny Rasiowej, Zdzisława Pawlaka czy  Antoniego Mazurkiewicza.
Wieloletnia, niezwykle wartościowa, prowadzona w wielu wymiarach, działalność dla dobra Polskiego Towarzystwa Matematycznego i szerzej dla matematyki i informatyki polskiej jest nie do przecenienia.
kj/ 23-09-2013