Konkursy o Nagrody PTM za rok 2014

Konkursy o Nagrody PTM  za rok 2014

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.
Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród za rok 2014 w następujących kategoriach:

Nagroda główna PTM im. Stefana Banacha za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych. Podstawą przyznania nagrody mogą być publikacje ogłoszone po dniu 31.12.2008 roku. Prace inspirujące rozwój nowych dziedzin matematyki mogą pochodzić z okresu ostatnich dziesięciu lat, a w przypadku ponowienia kandydatury z dwóch poprzednich lat można zgłaszać prace zaproponowane wówczas do nagrody;

Nagroda główna PTM im. Samuela Dicksteina za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki. Podstawą przyznania nagrody mogą być publikacje (podręczniki, książki popularne), a także działalność nauczycielska, redakcyjna  lub organizacyjna;

Nagroda PTM dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze. Nagroda może być przyznana osobom urodzonym po dniu 31.12.1986 roku. Podstawą przyznania nagrody mogą być publikacje, które ukazały się już w druku lub prace, które zostały przyjęte do publikacji do końca roku 2014 (należy dołączyć kopię dokumentu informującego o przyjęciu pracy do publikacji).

Szczegółowe regulaminy konkursów są zamieszczone na portalu www.ptm.org.pl w zakładce NAGRODY I KONKURSY.

Wnioski o przyznanie nagród należy składać do dnia 31 stycznia 2015 roku za pomocą formularzy on-line znajdujących się na portalu www.ptm.org.pl w zakładce NAGRODY I KONKURSY/NAGRODY GŁÓWNE PTM. Po złożeniu on-line wypełniony, wydrukowany i podpisany przez wnioskodawcę formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego, ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa.

Egzemplarze publikacji niedostępnych elektronicznie (np. książek) i kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie pracy do publikacji również należy nadesłać pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres.

Wszystkie dokumenty muszą wpłynąć do ZG PTM w terminie do 31 stycznia 2015 roku.

Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w kwietniu 2015 roku, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas 6. Forum Matematyków Polskich w dniach 8-11 września 2015 roku w Warszawie.

ZałącznikSize
nagrody PTM za 2014 - plakat.pdf41.13 KB