WYBORY W PTM

WYBORY W PTM

Z dniem 31 grudnia 2016 roku wygasa kadencja wszystkich władz PTM (§ 17 ust.3 Statutu PTM). Zgromadzenie Delegatów PTM, które dokona wyboru nowych władz naczelnych PTM na kadencję 2017-2019: prezesa PTM, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz pozostałych członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbędzie się  w dniu 19 listopada 2016 roku w Warszawie.
Zamieszczamy Komunikat nr 2 Komisji Wyborczej PTM i deklarację programową kandydata na prezesa PTM w kadencji 2017-2019.

kj / 08-11-2016

 

 

 

 

Komunikat nr 2
Komisji Wyborczej Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Komisja Wyborcza Polskiego Towarzystwa Matematycznego
powołana w dniu 16 marca 2016 roku przez Zarząd Główny PTM
na okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 marca 2019 roku

w składzie:
Michał Baczyński  (Oddział Górnośląski PTM)
Alina Gleska  (Oddział Poznański PTM)
Sławomir Nowak  (Oddział Warszawski PTM)
Edward Tutaj  (Oddział Krakowski PTM) – przewodniczący
Zofia Walczak (Oddział Łódzki PTM)

uprzejmie przypomina, że w dniu 19 listopada 2016 roku odbędzie się w Warszawie Zgromadzenie Wyborcze Delegatów Polskiego Towarzystwa Matematycznego poświęcone wyborowi nowych władz naczelnych Towarzystwa. Zatem, zgodnie z Ordynacją Wyborczą PTM, w dniu dzisiejszym (5-11-2016) minął termin zgłaszania kandydatów na prezesa.

W imieniu Komisji Wyborczej informujemy Koleżanki i Kolegów, że:
1. Na ręce Komisji Wyborczej wpłynęło jedno zgłoszenie kandydata na prezesa w osobie kol. Wacława Marzantowicza (Oddział Poznański PTM).
Kandydat przedstawił pisemną zgodę na kandydowanie i deklarację programową.
2.Powyższe zgłoszenie zostało dokonane przez co najmniej pięciu członków PTM reprezentujących co najmniej dwa oddziały, a zatem jest ważne.

Kandydatury na sekretarza i skarbnika PTM zgłasza prezes-elekt. Kandydatury na pozostałych członków Zarządu Głównego (6 miejsc) oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mogą być zgłaszane do Komisji Wyborczej lub bezpośrednio podczas zebrania wyborczego, wyłącznie przez Delegatów.
 

Walne Zebrania Oddziałów PTM powinny w terminie do 30 listopada 2016 wybrać:
1. Przedstawicieli Oddziału do Zgromadzenia Delegatów i ewentualnie ich zastępców; informacja o liczbie delegatów przysługujących Oddziałom została przesłana Prezesom Oddziałów w odrębnym Komunikacie ZG PTM.
2. Prezesa Oddziału oraz pozostałych członków Zarządu Oddziału.
3. Członków Komisji Rewizyjnej Oddziału.

Kandydata na prezesa Oddziału może zgłosić każdy członek Oddziału. Pozostałe zasady dotyczące wyboru władz naczelnych stosują się odpowiednio do wyborów w Oddziałach.

Informacje o terminach zebrań wyborczych w Oddziałach, a następnie o wynikach wyborów w Oddziałach winny być przesłane bezzwłocznie do Komisji Wyborczej PTM.

Listy elektroniczne do Komisji Wyborczej PTM proszę kierować na adresy:   edward.tutaj@im.uj.edu.pl   oraz  zgptm@ptm.org.pl ,
a inne dokumenty (w wersji papierowej) na adres:   Komisja Wyborcza PTM, ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa

                                                                                                                                                                                                                                     Edward Tutaj

                                                                                                                                                                                                                           /przewodniczący KW PTM/

Kraków, 5 listopada 2016 roku

ZałącznikSize
Komunikat nr 2 Komisji Wyborczej PTM z dnia 5-11-2016.pdf79.31 KB
Deklaracja programowa Wacława Marzantowicza - kandydata na prezesa PTM w kadencji 2017-2019.pdf151.13 KB