Zmarł Profesor Eugeniusz Wachnicki (1940-2015)

Zmarł Profesor Eugeniusz Wachnicki (1940-2015)

W dniu 6 listopada 2015 roku (w wieku 75 lat) zmarł w Krakowie dr hab.inż. Eugeniusz Wachnicki, emerytowany profesor w  Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, specjalista w zakresie równań różniczkowych i teorii aproksymacji. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1970 roku.

kj / 09-11-2015

Profesor Eugeniusz Wachnicki urodził się w dniu 5 lipca 1940 roku w Kłapówce, koło Kolbuszowej w województwie podkarpackim.
W 1957 roku rozpoczął studia w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, którą ukończył w roku 1961 uzyskując tytuł magistra matematyki. Studia inżynierskie odbył w Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie w roku 1968 otrzymał tytuł inżyniera elektryka.  W 1972 roku obronił na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pracę doktorską, zatytułowaną O pewnych zagadnieniach brzegowych dla równania Δu(x,y) - c2 u(x,y)= f(x,y), przygotowaną pod kierunkiem profesora Feliksa Barańskiego. Habilitację w zakresie nauk matematycznych uzyskał w roku 1976 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy On boundary value problems for some partial differential equations of higher order.

Od początku swej pracy zawodowej (1961) związany był z Wyższą Szkołą Pedagogiczną (przekształconą następnie w Akademię Pedagogiczną, a potem w Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie, gdzie pełnił wiele funkcji m.in. Dziekana Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego UP (1996-2002) oraz Prorektora ds. Dydaktycznych UP (2002-2008).
Autor 46 artykułów naukowych, 4 podręczników akademickich, 6 podręczników dla szkół różnego szczebla, szeregu prac popularno-naukowych. Był członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma PTM Didactica Mathematicae.

Profesor Wachnicki poświęcał również sporo czasu i uwagi pracy społecznej. W latach 1993-1997 piastował funkcję Prezesa, a w latach 1980-1983 i 1997-2001 Wiceprezesa Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Animator budowy pomnika Stefana Banacha w Krakowie, który odsłonięto podczas jubileuszowego XV Zjazdu Matematyków Polskich, 30.08 - 03.09.1999, Kraków.
Zainicjował też utworzenie środowiskowego seminarium z zastosowań matematyki. Aktywnie popularyzował matematykę i współpracował z oświatą, prowadząc w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku odczyty popularnonaukowe dla młodzieży szkół średnich.

Za swą pracę był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami państwowymi: Złoty Krzyż Zasługi (1982), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1997), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2002), Medal KEN (1999), Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2010) oraz nagrodami Rektora WSP/AP/UP.
Trzykrotnie (1974, 1975, 1978) otrzymał Nagrody Naukowe Ministra.
 
Pogrzeb Profesora Eugeniusza Wachnickiego odbędzie się w dniu 13 listopada 2015 roku (piątek) o godz. 13:00 na Cmentarzu Białoprądnickim w Krakowie, przy ul. Piaszczystej.

kj / 09-11-2015