Zmarł Profesor Włodzimierz Waliszewski (1934-2013)

Zmarł Profesor Włodzimierz Waliszewski (1934-2013)

W dniu 14 października 2013 roku (w wieku 79 lat) zmarł w Łodzi Włodzimierz Waliszewski, emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego, wybitny matematyk, specjalista w zakresie geometrii różniczkowej, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1966 roku.

kj / 15-10-2013

Profesor Waliszewski urodził się 6 sierpnia 1934 roku we wsi Ostrołęka w powiecie łowickim, w rodzinie nauczycielskiej. W roku 1951 uzyskał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu. Cztery lata później ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego otrzymując,  25 czerwca 1955 roku, tytuł magistra matematyki. Kilka lat pracował na Politechnice Łódzkiej. W 1960 powrócił na swoją Alma Mater, gdzie 20 maja tego samego roku, obronił pracę doktorską zatytułowaną Sur une condition suffisante d’existence de solution d’un système des équation algebriques non lineaires. Condition necessaire et suffisante pour qu’un certain système de deux équations à deux inconnues ait des solutions, napisaną pod kierunkiem Zygmunta Charzyńskiego. 18 grudnia 1965 roku, na podstawie rozprawy Categories, groupoids, pseudogroups and analytical structures, uzyskał na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, stopień doktora habilitowanego nauk matematyczno-fizycznych. Od tego momentu kierował Zakładem Geometrii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ. W roku 1969 przeniósł się do Instytutu Matematycznego PAN, w którym pracował do roku 1994. A następnie do emerytury ponownie na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Geometrii na Wydziale Matematyki i Informatyki. Tytuł naukowy profesora otrzymał 5 lutego 1976 roku.

W 2010 roku, uchwałą Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, został uhonorowany odnowieniem doktoratu po pięćdziesięciu latach od jego uzyskania.

Profesor Włodzimierz Waliszewski był twórcą  łódzkiej szkoły geometrii różniczkowej. Znakomity matematyk i nauczyciel akademicki, w latach 1971-1985 wypromował 20 doktorów pracujących w kraju i za granicą, z których czterech zrobiło habilitację, a dwóch uzyskało tytuł profesora.
Kilkakrotnie organizował międzynarodowe konferencje naukowe; zorganizował też semestr geometrii różniczkowej w Międzynarodowym Centrum im. Stefana Banacha w Warszawie.

Na dorobek naukowy profesora Waliszewskiego składa się blisko 50 oryginalnych prac naukowych, podręcznik Geometria różniczkowa w zadaniach (PWN, Warszawa 1981), ponad 20 artykułów o charakterze dydaktycznym. Był również redaktorem tomu Differential Geometry w serii Banach Center Publications (PWN, Warszawa 1984) i encyklopedii szkolnej Matematyka (WSiP, Warszawa 1988 i 1997).

Aktywność zawodowa profesora Waliszewskiego obejmowała także prace związane ze szkolnictwem niższych szczebli. W latach 70. ubiegłego stulecia przewodniczył komisji ds. programów nauczania matematyki w szkołach podstawowych i średnich przy Ministerstwie Oświaty i Wychowania oraz Ministerstwie Edukacji Narodowej. Przez wiele lat (1973–1991) był redaktorem naczelnym miesięcznika „Matematyka – Czasopismo dla Nauczycieli”.

Profesor Włodzimierz Waliszewski w latach 1996-1998 pełnił funkcję prezesa Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a w mijającej kadencji 2011-2013 był członkiem Sądu Koleżeńskiego PTM.

Pogrzeb profesora Włodzimierza Waliszewskiego odbędzie się w dniu 18 października 2013 roku (piątek), o godz.15:00 w Łodzi na Cmentarzu Katolickim, przy ul. Ogrodowej 39.

kj / 15-10-2013