KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2018

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2018

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 11-10-2018

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród za rok 2018 w następujących kategoriach:

Nagroda główna PTM im. Stefana Banacha za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych.
Podstawą przyznania nagrody mogą być publikacje ogłoszone po dniu 31.12.2012 roku. Prace inspirujące rozwój nowych dziedzin matematyki mogą pochodzić z okresu ostatnich dziesięciu lat, a w przypadku ponowienia kandydatury z dwóch poprzednich lat można zgłaszać prace zaproponowane wówczas do nagrody;

Nagroda główna PTM im. Samuela Dicksteina za osiągnięcia w dziedzinie edukacji  matematycznej, popularyzacji i historii matematyki . Podstawą przyznania nagrody mogą być  publikacje (podręczniki, książki popularne), a także działalność nauczycielska, redakcyjna  lub organizacyjna;

Nagroda główna PTM im. Hugona Steinhausa za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki.
Podstawą przyznania nagrody mogą być publikacje ogłoszone albo wdrożenia metod matematycznych przekazane do praktycznego wykorzystania nie wcześniej niż w roku 2015 lub też całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki;

Nagroda PTM dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagroda może być przyznana osobom urodzonym po dniu 31.12.1990 roku. Podstawą przyznania nagrody mogą być publikacje, które ukazały się już w druku lub prace, które zostały przyjęte do publikacji do końca roku 2018 (należy dołączyć kopię dokumentu informującego o przyjęciu pracy do publikacji).

Szczegółowe regulaminy konkursów są zamieszczone w zakładce NAGRODY I KONKURSY.

Wnioski o przyznanie nagród należy składać do dnia 31 stycznia 2019 roku za pomocą formularzy on-line znajdujących się na portalu www.ptm.org.pl w zakładce NAGRODY I KONKURSY/NAGRODY GŁÓWNE PTM.

Po złożeniu on-line wypełniony, wydrukowany i podpisany przez wnioskodawcę formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa.

Egzemplarze publikacji niedostępnych elektronicznie (np. książek) i kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie pracy do publikacji również należy nadesłać pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres.

Wszystkie dokumenty muszą wpłynąć do ZG PTM w terminie do 31 stycznia 2019 roku.

Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w kwietniu 2019 roku, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się  podczas Jubileuszowego Zjazd Matematyków Polskich w stulecie PTM w dniach 3-7 września 2019 roku w Krakowie.

ZałącznikSize
plakat Nagrody PTM za 2018.pdf25.48 KB