E-Płatności

 1. Proszę wybrać odpowiednią wysokość składki a następnie kliknąć na przycisk Wpłać składkę
 2. Proszę się upewnić, czy wybrany typ składki jest prawidłowy
 3. Jeżeli tak, proszę kliknąć Kontynuuj
 4. Aby zmienić typ składki należy usunąć wybrany wcześniej typ klikając przycisk Usuń i cofnąć się do poprzedniej strony, gdzie można wybrać składkę ponownie.
 5. Proszę zalogować się na swoje osobiste konto użytkownika.
 6. Proszę wypełnić dane do płatności
 7. Proszę wybrać metodę płatności
 8. Proszę zweryfikować wszystkie dane po kliknięciu w przycisk Podgląd zamówienia
 9. Jeżeli dane są prawidłowe proszę kliknąć w przycisk Wyślij zamówienie

Aby zapłacić składkę zaległą należy kliknąć odnośnik Płatność składek za poprzednie lata pod tabelą składek za rok bieżący.

Regulamin przyjmowania drogą elektroniczną płatności związanych z działalnością statutową Polskiego Towarzystwa Matematycznego

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania drogą elektroniczną płatności związanych z działalnością statutową Polskiego Towarzystwa Matematycznego, dalej zwanego PTM,  z wykorzystaniem stron internetowych należących do PTM.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym  mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2

PTM przyjmuje drogą elektroniczną  roczne i jednorazowe składki członkowskie w wysokości określonej przez Zgromadzenie Delegatów PTM,  a także inne opłaty związane z  działalnością statutową PTM.

§ 3

 1. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez PTM wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny płatnika następujących minimalnych wymagań technicznych zastosowania przeglądarek internetowych Mozilla Firefox 1.0, Internet Explorer 6.0 lub ich nowszych wersji z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi JavaScript.
 2. PTM nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z usług, o których mowa w § 2.
 3. Wszelkie działania podejmowane przez płatnika z wykorzystaniem stron internetowych PTM  powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

 1. Reklamacje i zapytania dotyczące opłat składek członkowskich wnoszonych drogą elektroniczną należy kierować na adres zgptm@ptm.org.pl, a w przypadku innego typu płatności na adres wskazany na stronie internetowej ich dotyczącej.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez PTM niezwłocznie, w kolejności wpływania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba ją składająca  zostanie poinformowana w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.

§ 5

Ewentualne zwroty wpłat dokonanych drogą elektroniczną będą dokonywane  po potrąceniu poniesionych przez PTM kosztów lub w pełnej wysokości w przypadku uznania przez PTM, że zwrot następuje z przyczyn leżących po jego stronie.

§ 6

Dokonując płatności płatnik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w zakresie do tego niezbędnym. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

§ 7

Wszelkie spory wynikające z dokonywania płatności drogą elektroniczną przez PTM na podstawie niniejszego regulaminu podlegają jurysdykcji sądów powszechnych.

PTM zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe do celów związanych z obsługą spraw członkowskich, w szczególności odnotowania opłacenia składki członkowskiej, wniesienie opłat związanych z działalnością statutową PTM oraz wystawieniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Każdy członek PTM i każdy płatnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany. W celu dokonania zmian należy przesłać list  elektroniczny na adres zgptm@ptm.org.pl  lub  adres, wskazany stronie internetowej związanej z określonym działaniem statutowym PTM.

Dane osobowe powierzone PTM są przetwarzane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz normami międzynarodowymi.

Polskie Towarzystwo Matematyczne
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa 
tel. +48 22 522 8146
e-mail: zgptm@ptm.org.pl
www: www.ptm.org.pl

Biuro czynne w pn., śr., czw. 10:00 - 14:00

NIP: 526 12 86 274
REGON: 000804052
KRS: 0000042305

Rachunek bankowy:
Santander Bank Polska
66 Oddział w Warszawie
Plac Powstańców Warszawy 2
PL-00-030 Warszawa

nr rachunku: 98 1500 1777 1217 7008 4349 0000

IBAN: PL 98 1500 1777 1217 7008 4349 0000
SWIFT: WBKPPLPP

Wpłaty w EUR:
nr rachunku: 88 1500 1777 1217 7008 4466 0000

Płatność składek aktualnych

Składka za rok Typ składki Wysokość składki

2023

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2023) PLN 150,00

2023

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2023) PLN 60,00

2023

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2023) PLN 90,00

2023

Członkowie zwyczajni (2023) PLN 90,00

2022

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2022) PLN 150,00

2022

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2022) PLN 60,00

2022

Członkowie zwyczajni (2022) PLN 90,00

2022

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2022) PLN 90,00

Płatność składek jednorazowych

Typ składki Wysokość składki
Składka jednorazowa za cały okres przynależności do PTM PLN 2 250,00
Składka jednorazowa za cały okres przynależności do PTM dla osób, które ukończyły 60 lat PLN 1 080,00

Metody płatności

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są przez Polskie Towarzystwo Matematyczne za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.