Konkursy

Wyniki kolejnych edycji konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

                                                                                                

                                                                                                                                   EDYCJA 2019 (LXIII)

I nagroda - nie przyznano

II nagroda - ex aequo

Łukasz Bożyk, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Inducibility of graphs; opiekun: dr Andrzej Grzesik, UJ w Krakowie

Maciej Kucharski, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca pt. Dimension-free estimates for Riesz transforms related to the harmonic oscillator; opiekun: dr hab. inż. Błażej Wróbel

Wojciech Słomian, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca pt. Transferencja oszacowań Lp pomiędzy zsymetryzowanymi rozwinięciami Jacobiego a transformatą Dunkla; opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Stempak

III nagroda

Kamil Urbaś, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Pewne warianty przestrzeni Gromova-Hausdorffa; opiekun: dr hab., prof. UJ Piotr Niemiec

Wyróżnienie

Wojciech Duliński, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Funkcje Morse'a i funktory strukturalne w topologii różniczkowej; opiekun: dr Andrzej Czarnecki

 

Medal i Wykład im. Wacława Sierpińskiego

Medal i Wykład im. Wacława Sierpińskiego

 

Medalem Sierpińskiego honorowani są związani z Polską matematycy o wybitnych osiągnięciach naukowych.

Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznają go od 1974 roku. W dniu otrzymania medalu laureaci wygłaszają na UW wykład zwany Wykładem im. Wacława Sierpińskiego.

Statut Jury Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego dostępny jest w załączniku.

Funkcję Kanclerza Medalu im. Wacława Sierpińskiego pełni w latach 2018-2028 Jerzy Kaczorowski, UAM & PAN.

Funkcję Sekretarza Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego pełni od 2012 roku Mariusz Skałba, UW.

Jury Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego.
Kadencje podane w nawiasach obejmują lata akademickie.

 • Radosław Adamczak, MIM UW (2017-2020) - przewodniczący jury
 • Krzysztof Barański, MIM UW (2018-2021)
 • Wiesława Nizioł, CNRS, Lyon, Francja (2018-2021)
 • Jan Okniński, MIM UW (2019-2023)
 • Piotr Śniady, IM PAN (2019-2023)
 • Adam Henryk Toruńczyk, IM PAN (2017-2020)
   

Jury konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki (kadencja 2017-2019)

 • Marianna Ciosek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Monika Czajkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Edyta Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )
 • Małgorzata Makiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
 • Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki)
 • Grażyna Rygał (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
 • Mirosława Sajka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Anna Widur (Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
 • Anna Żeromska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) - przewodnicząca jury

 

Wyniki kolejnych edycji Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                                                                                                                                                                 


Edycja 2019 

I nagroda

Agnieszka Polak, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca magisterska pt. "Myśląca klasa" Petera Liljedahla jako sposób realizacji wybranych zagadnień dotyczących ciągów; promotor: prof.dr hab.Tomasz Szemberg

II nagroda

Katarzyna Szczepaniak, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca magisterska pt. Wybrane tematy z trygonometrii w myślącej klasie;
promotor: prof. dr hab. Tomasz Szemberg

III nagroda

Amanda Weronika Lewandowska, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Matura rozszerzona z matematyki - analiza jakościowa wybranych rozwiązań zadań; promotor: dr Edyta Juskowiak

Wyróżnienie

Piotr Bury, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca magisterska pt. Najważniejsze własności liczby e oraz π. Od definicji do przestępności; promotor: dr Zdzisław Pogoda
 

Jury nagrody PTM dla młodych matematyków w latach 2021-2023

 • Krzysztof Bogdan (PWr)
 • Ewa Damek (UWr)
 • Krzysztof Frączek (UMK)
 • Grzegorz Karch (UWr)
 • Tomasz Komorowski (IM PAN, UMCS) - przewodniczący jury
 • Wojciech Kucharz (UJ)
 • Adrian Langer (UW)
 • Rafał Latała (UW)
 • Barbara Opozda (UJ)
 • Mariusz Woźniak (AGH)

Regulamin Konkursu PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

 

 1. Konkurs PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki organizowany jest przez Zarząd Oddziału Toruńskiego PTM.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być obywatel polski, który w dniu zgłoszenia pracy konkursowej nie miał ukończonych studiów wyższych.
 3. Praca nie może być zgłoszona do innego konkursu organizowanego przez PTM. Prace konkursowe należy składać w dwóch egzemplarzach opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą uczelni, w której autor studiuje. Do pracy należy dołączyć zaświadczenie dziekanatu stwierdzające, że autor jest studentem, podać adres poczty elektronicznej oraz adres stałego miejsca zamieszkania. Jeżeli praca jest napisana pod kierunkiem pracownika naukowego, jury prosi o dołączenie jego krótkiej opinii o pracy.
 4. Prace należy przesyłać pod adresem: Oddział Toruński PTM, 87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18 do dnia 30 września danego roku.
 5. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora konkursu.

 

Regulamin Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                    §1

 1. Celem konkursu jest promowanie zainteresowania teorią prawdopodobieństwa i zastosowaniami matematyki.
 2. Przedmiotem konkursu są prace studenckie z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, zawierające oryginalne wyniki teoretyczne czy też znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.

                                                                                                                                                    §2

 1. Organizatorem konkursu jest Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 2. Konkursy są ogłaszane corocznie.

Regulamin Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                                    §1

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki, zwany dalej Konkursem jest organizowany corocznie przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

                                                                                                                                                    §2

Sponsorem Konkursu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, uczelnia, z którą związana była prof. Anna Zofia Krygowska, zwany dalej Sponsorem. Sponsor Konkursu został powołany Uchwałą Zarządu Głównego PTM Nr 8/1113/zg z dnia 9 kwietnia 2011 roku.

Regulamin Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

§1.
Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im.Pawła Domańskiego, zwany dalej Konkursem jest organizowany corocznie przez Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Szczegółowe warunki współpracy ustala umowa między UW a PTM.

§2.
W Konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.